Từ vựng tiếng anh lớp 3 mới nhất

Dưới đây là danh sách từ vựng tiếng anh lớp 3 theo chương trình mới năm 2023, được chúng tôi tổng hợp và cập nhật mới nhất, đầy đủ nhất. Các chủ đề bài học, unit cũng được tách và gom lại giúp các bạn học dễ dàng hơn. Hy vọng với danh sách từ vựng này sẽ giúp các bạn học tốt hơn môn Tiếng Anh của mình.
Xem thêm

Từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 1

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
1. am
/æm/   v
2. and
/ænd/   conj
3. bye
/baɪ/   n
Tạm biệt (thân mật hơn goodbye)
4. fine
/faɪn/   adj
Tốt
5. I
/aɪ/   pronoun
Tôi
6. hi
/haɪ/   n
Lời chào (thân mật hơn hello)
/ɡʊdˈbaɪ/   n
Chào tạm biệt
8. hello
/heˈləʊ/   n
Lời chào (thân mật)
9. Miss
/mis/   n
/naɪs tu: mi:t ju:/   phrase
Câu chào lịch sự khi gặp ai lần đầu

Từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 2

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
1. are
/a:r/   v
2. is
/iz/   v
3. my
/maɪ/   adj
Của tôi
4. name
/neɪm/   n
Tên
5. what
/wɒt/   deter.
Cái gì
6. you
/ju:/   pronoun
Bạn
7. your
/jɔːr/   adj
Của bạn

Từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 3

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
1. it
/it/   pronoun
2. no
/nəʊ/   deter.
Không, không phải
3. this
/ðɪs/   deter.
Này (số ít)
4. yes
/jes/   deter.
Đúng vậy

Từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 4

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
1. jump
/dʒʌmp/   v
Nhảy
2. eight
/eɪt/   n
Tám (8)
3. five
/faɪv/   n
Năm (5)
4. four
/fɔːr/   n
Bốn (4)
5. Mr
/ˈmɪs.tər/   n
Thầy, anh (ấy), cậu (ấy) ….
6. nine
/naɪn/   n
Chín (9)
7. one
/wʌn/   n
Một (1)
8. three
/θriː/   n
Ba (3)
9. too
/tu:/   adv
Cũng
10. two
/tu:/   n
Hai (2)
11. who
/hu:/   deter.
Ai
12. year
/jɪər/   n
Năm

Từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 5

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
1. friend
/frend/   n
Bạn
2. they
/ðeɪ/   pronoun
Họ

Từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 6

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
1. close
/kləʊz/   v
Đóng, khép
/kʌm hɪər/   v
Đến đây
/kʌm ɪn/   v
Mời vào (nơi nào đó)
/dəʊnt tɔːk/   v
Đừng nói chuyện
/ɡʊd ˈmɔː.nɪŋ/   n
Chào buổi sáng (lịch sự)
6. may
/meɪ/   modal v
Có thể
/me aɪ/
Câu xin phép được làm gì
8. open
/ˈəʊ.pən/   v
Mở
9. please
/pliːz/   exclaimation
Vui lòng
/ˈkwes.tʃən/   n
Câu hỏi
11. quiet
/ˈkwaɪ.ət/   adj
Im lặng
12. write
/raɪt/   v
Viết

Từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 7

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
/ˈbjuː.tɪ.fəl/   adj
Đẹp
2. big
/bɪɡ/   adj
To, lớn
3. but
/bʌt/   conj
Nhưng mà
/ˈklɑːs.ruːm/   n
Lớp học
5. large
/lɑːdʒ/   adj
Rộng
/ˈlaɪ.brər.i/   n
Thư viện
7. look
/lʊk/   v
Nhìn
8. new
/njuː/   adj
Mới
/kəmˈpjuː.tər/   n
Máy vi tính
10. gym
/dʒɪm/   n
Nhà đa năng, phòng tập
11. old
/əʊld/   adj
/ˈpleɪ.ɡraʊnd/   n
Sân chơi
13. room
/ru:m/   n
Phòng

Từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 8

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
1. desk
/desk/   n
Bàn học sinh
/ˈnəʊt.bʊk/   n
Vở ghi
3. pen
/pen/   n
Bút
4. pencil
/ˈpen.səl/   n
Bút chì
/ˈpen.səl keɪs/   n
Túi/ hộp bút chì
6. rubber
/ˈrʌb.ər/   n
Cục tẩy
7. these
/ðiːz/   deter.
Này (số nhiều)
8. ruler
/ˈruː.lər/   n
Thước kẻ
/sku:l bæɡ/   n
Cặp sách
/sku:l θɪŋ/   n
Dụng cụ học tập

Từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 9

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
1. colour
/ˈkʌl.ər/   n
Màu
2. green
/gri:n/   n
Màu xanh lá cây
3. orange
/ˈɒr.ɪndʒ/   n
Màu da cam
/ˈpen.səl /ˈʃɑː.pən.ər/   n
Cái gọt bút chì
5. red
/red/   n
Màu đỏ
6. yellow
/ˈjel.əʊ/   n
Màu vàng

Từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 10

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
/ˈbæd.mɪn.tən/   n
Cầu lông
/ˈbɑː.skɪt.bɔːl/   n
Bóng rổ
/ˌblaɪnd.mænz ˈbʌf/   n
Trò chơi bịt mắt bắt dê
/ˈfʊt.bɔːl/   n
Bóng đá
5. chess
/ches/   n
Cờ
/ˌhaɪd.ənˈsiːk/   n
Trò chơi trốn tìm
7. play
/pleɪ/   v
Chơi
/ˈskeɪ.tɪŋ/   n
Trượt băng / pa-tanh
/skipɪŋ/   n
Nhảy dây
/ˈteɪ.bəl ˌten.ɪs/   n
Bóng bàn

Từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 11

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
/ˈbrʌð.ər/   n
Anh/ em trai
2. family
/ˈfæm.əl.i/   n
Gia đình
/ˈɡræn.fɑː.ðər/   n
Ông
/ˈɡræn.mʌð.ər/   n
5. in
/in/   prep.
Bên trong
6. man
/mæn/   n
Người đàn ông
7. photo
/ˈfəʊ.təʊ/   n
Bức hình
8. sister
/ˈsɪs.tər/   n
Chị/ em gái
9. woman
/ˈwʊm.ən/   n
Người phụ nữ

Từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 12

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
/ˈbɑːθ.ruːm/   n
Phòng tắm
/ˈbed.ruːm/   n
Phòng ngủ
/ˈdaɪ.nɪŋ ˌruːm/   n
Phòng ăn
4. fence
/fens/   n
Hàng rào
5. garage
/ˈɡær.ɑːʒ/   n
Ga ra để ô tô
6. garden
/ˈɡɑː.dən/   n
Vườn
7. gate
/ɡeɪt/   n
Cổng
/ˈkɪtʃ.ən/   n
Phòng bếp
/ˈlɪv.ɪŋ ˌruːm/   n
Phòng khách
10. pond
/pɒnd/   n
Cái ao
11. tree
/tri:/   n
Cây
12. yard
/jɑːd/   n
Sân

Từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 13

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
1. ball
/bɔːl/   n
Quả bóng
2. bed
/bed/   n
Cái gường
3. behind
/bɪˈhaɪnd/   prep.
Ở đằng sau
4. chair
/tʃeər/   n
Cái ghế
5. coat
/kəʊt/   n
Cái áo khoác
6. desk
/desk/   n
Bàn học
7. here
/hɪər/   adv
Ở đây
8. near
/nɪər/   prep.
Ở gần
9. on
/on/   prep.
Ở trên
10. picture
/ˈpɪk.tʃər/   n
Bức tranh
11. poster
/ˈpəʊ.stər/   n
Tấm áp phích
12. table
/ˈteɪ.bəl/   n
Cái bàn
13. there
/ðeər/   adv
Ở kia
14. under
/ˈʌn.dər/   prep.
Ở dưới
15. wall
/wɔːl/   n
Tường
16. where
/weər/   deter.
Ở đâu

Từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 14

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
1. count
/kaʊnt/   v
Đếm
2. cup
/kʌp/   n
Cái cốc
/ˈkʌb.əd/   n
Tủ trà
4. door
/dɔːr/   n
Cửa ra vào
5. fan
/fæn/   n
Cái quạt
/haʊ ˈmen.i/
Có bao nhiêu
7. map
/mæp/   n
Bản đồ
8. mirror
/ˈmɪr.ər/   n
Gương soi
9. sofa
/ˈsəʊ.fə/   n
Cái ghề tràng kỉ
/ˈwɔː.drəʊb/   n
Tủ quần áo
11. window
/ˈwɪn.dəʊ/   n
Cửa sổ

Từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 15

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
/du/, /dʌz/   v
Làm
2. doll
/dɒl/   n
Búp bê
3. kite
/kaɪt/   n
Con diều
4. plane
/pleɪn/   n
Máy bay
5. puzzle
/ˈpʌz.əl/   n
Trò chơi ghép hình
6. robot
/ˈrəʊ.bɒt/   n
Người máy
7. ship
/ʃɪp/   n
Tàu thuỷ
/skipɪŋ/   n
Dây nhảy
9. train
/treɪn/   n
Tàu hoả
10. yo-yo
/ˈjəʊ.jəʊ/   n
Yo-yo

Từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 16

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
1. cat
/kæt/   n
Con mèo
2. dog
/dɒɡ/   n
Con chó
/ˈfɪʃ ˌtæŋk/   n
Bể cá
/ˈɡəʊld.fɪʃ/   n
Cá vàng
/in frʌnt əv/   prep.
Trước
/nekst tu:/   prep.
Bên cạnh
7. parrot
/ˈpær.ət/   n
Con vẹt
8. rabbit
/ˈræb.ɪt/   n
Con thỏ

Từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 17

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
/ˈdɪf.ər.ənt/   adj
Khác nhau
2. keep
/ki:p/   v
Để, giữ
3. like
/laik/   v
Thích
4. park
/pa:k/   n
Công viên
/tɔɪ ru:m/   n
Phòng đồ chơi
6. truck
/trʌk/   n
Xe tải

Từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 18

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
/du ˈhəʊm.wɜːk/   v
Làm bài tập về nhà
2. draw
/drɔː/   v
Vẽ
3. know
/nəʊ/   v
Hiểu, biết
/pleɪ ðə piˈæn.əʊ/   v
Chơi piano
5. read
/ri:d/   v
Đọc
6. sing
/sing/   v
Hát
7. skate
/skeit/   v
Trượt băng
/skeitɪŋ/   n
Trò chơi trượt pa-tanh
9. skip
/skip/   v
Nhảy dây
/wɒtʃ ti: vi:/   v
Xem ti vi

Từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 19

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
1. cloudy
/ˈklaʊ.di/   adj
Trời mây mù
2. cycle
/ˈsaɪ.kəl/   v
Đi xe đạp
/flaɪ kaɪts/   v
Thả diều
4. great
/ɡreɪt/   adj
Tuyệt vời
5. rainy
/ˈreɪ.ni/   adj
Trời mưa
6. snowy
/ˈsnəʊ.i/   adj
Trời có tuyết
7. stormy
/ˈstɔː.mi/   adj
Trời bão
8. sunny
/ˈsʌn.i/   adj
Trời nắng
9. windy
/ˈwɪn.di/   adj
Trời giông gió

Từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 20

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
1. bay
/beɪ/   n
Vịnh
2. far
/fɑːr/   adj
Xa
/ˈmaʊn.tɪn/   n
Núi
/nɔːθ ˌvjetˈnæm/   n
Miền Bắc
5. temple
/ˈtem.pəl/   n
Đền thờ, miếu thờ
/ˈθɪə.tər/   n
Nhà hát
/ˈwɔː.tər ˈpʌp.ɪt/   n
Rối nước

Từ vựng các lớp khác

Từ vựng tiếng Anh THPT