Từ vựng tiếng anh lớp 10 mới nhất

Dưới đây là danh sách từ vựng tiếng anh lớp 10 theo chương trình mới năm 2023, được chúng tôi tổng hợp và cập nhật mới nhất, đầy đủ nhất. Các chủ đề bài học, unit cũng được tách và gom lại giúp các bạn học dễ dàng hơn. Hy vọng với danh sách từ vựng này sẽ giúp các bạn học tốt hơn môn Tiếng Anh của mình.
Xem thêm

Từ vựng Unit 1 lớp 10 - Kết nối tri thức

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
/ˈbenɪfɪt/   n
Lợi ích
2. Bond
/bɒnd/   n
Sự gắn bó, kết nối
/ˈbredwɪnə(r)/   n
Người trụ cột đi làm nuôi gia đình
/ˈkærəktə(r)/   n
Tính cách
/tʃɪə(r) ʌp/   v
Cổ vũ, làm cho (ai đó) vui lên
6. Damage
/ˈdæmɪdʒ/   v
Phá hỏng, làm hỏng
/ˈɡrætɪtjuːd/   n
Sự biết ơn, lòng biết ơn
/ˈɡrəʊsəri/   n
Thực phẩm và tạp hoá
/ˌhevi ˈlɪftɪŋ/   n
Mang vác nặng
/ˈhəʊmmeɪkə(r)/   n
Người nội trợ
/ˈlɔːndri/   n
Quần áo, đồ giặt là
12. Manner
/ˈmænə(r)/   n
Tác phong, cách ứng xử
/rɪˌspɒnsəˈbɪləti/   n
Trách nhiệm
14. Routine
/ruːˈtiːn/   n
Lệ thường, công việc hằng ngày
15. Rubbish
/ˈrʌbɪʃ/   n
Rác rưởi
/ˈspɒtləsli/   adv
Không tì vết
/ˈstreŋkθn/   v
Củng cố, làm mạnh thêm
18. Support
/səˈpɔːt/   n, v
Ủng hộ, hỗ trợ
/ˈtruːθfl/   adj
Trung thực
20. Value 
/ˈvæljuː/   n
Giá trị
/ˌwɒʃɪŋ ˈʌp/   n
Rửa chén bát

Từ vựng Unit 2 lớp 10 - Kết nối tri thức

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
1. Adopt
/əˈdɒpt/   v
Theo, chọn theo
/əˈplaɪəns/   n
Thiết bị, dụng cụ
/əˈweənəs/   n
Nhận thức
/ˈkælkjuleɪt/   v
Tính toán
/ˌkɑːbən ˈfʊtprɪnt/   n
Dấu chân cacbon, vết cacbon
/ˈkemɪkl/   n
Hoá chất
/ˌiːkəʊ ˈfrendli/   adj
Thân thiện với môi trường
/ɪˈlektrɪkl/   adj
Thuộc về điện
/ɪˈmɪʃn/   n
Sự thải ra, thoát ra 
/ɪnˈkʌrɪdʒ/   v
Khuyến khích, động viên
11. Energy
/ˈenədʒi/   n
Năng lượng
/ˈestɪmeɪt/   v
Ước tính, ước lượng
13. Global
/ˈɡləʊbl/   adj
Toàn cầu
14. Human
/ˈhjuːmən/   n
Con người
15. Issue
/ˈɪʃuː/   n
Vấn đề
/ˈlaɪfstaɪl/   n
Lối sống, cách sống
/ˈliːtə(r)/   n
Rác thải 
/məˈtɪəriəl/   n
Nguyên liệu
/ɔːˈɡænɪk/   adj
Hữu cơ
/ˌpʌblɪk ˈtrænspɔːt/   n
Giao thông công cộng 
/ˌriːˈfɪləbl/   adj
Có thể làm đầy lại
/rɪˈsɔːs/   n
Tài nguyên
/səˈsteɪnəbl/   adj
Bền vững

Từ vựng Unit 3 lớp 10 - Kết nối tri thức

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
/ˌbæmˈbuː ˈklæpə(r)/   n
Phách 
/ˈkɒment/   n
Lời bình luận
/ˌkɒmpəˈtɪʃn/   n
Cuộc tranh tài, cuộc thi
/ˈkɒnsət/   n
Buổi hoà nhạc
/ˌdekəˈreɪʃn/   n
Việc trang trí
6. Delay
/dɪˈleɪ/   v
Hoãn lại
/ɪˈlɪmɪneɪt/   v
Loại ra, loại trừ
8. Judge
/dʒʌdʒ/   n
Giám khảo 
9. Live 
/lɪv/   adj, adv
Trực tiếp
/ləʊˈkeɪʃn/   n
Vị trí, địa điểm
/muːn ʃeɪpt luːt/
Đàn nguyệt
/ˌmjuːzɪkl ˈɪnstrəmənt/   n
Nhạc cụ 
/pɑːˈtɪsɪpənt/   n
Người tham dự, thí sinh
/pəˈfɔːməns/   n
Buổi biểu diễn, buổi trình diễn
15. Reach 
/riːtʃ/   v
Đạt được
/ˈsɪŋɡl/   n
Đĩa đơn
/ˈsəʊʃl ˈmiːdiə/   n
Mạng xã hội
/ˈtæləntɪd/   adj
Tài năng 
/ˈtrʌmpɪt/   n
Kèn trumpet
20. Upload
/ˌʌpˈləʊd/   v
Tải lên

Từ vựng Unit 4 lớp 10 - Kết nối tri thức

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
1. Access
/ˈækses/   n
Tiếp cận với
/əˈnaʊnsmənt/   n
Thông báo
3. Boost
/buːst/   v
Thúc đẩy, làm thăng thêm
/ˈtʃɪəfl/   adj
Vui vẻ
/kəˈmjuːnəti/   n
Cộng đồng
/kəˌmjuːnəti ˈsɜːvɪs/   n
Phục vụ cộng đồng
/ˈkɒnfɪdəns/   n
Sự tự tin
/kənˈfjuːzd/   n
Bối rối
/dɪˈlɪvə(r)/   adj
Phân phát, giao (hàng)
/dəʊˈneɪt/   v
Cho, hiến tặng
/dəʊˈneɪʃn/   n
Đồ mang cho, đồ hiến tặng
/ˈdʒenərəs/   adj
Hào phóng 
/ɪnˈvɒlvd/   adj
Tham gia
/ˈlaɪf seɪvɪŋ/   adj
Cứu nạn, cứu sống
/ˌnɒn ˌɡʌvnˈmentl/   adj
Phi chính phủ 
/ˈɔːfənɪdʒ/   n
Trại trẻ mồ côi
/pɑːˈtɪsɪpeɪt/   v
Tham gia
/ˈpræktɪkl/   adj
Thực tế, thiết thực
19. Raise 
/reɪz/   v
Quyên góp
/rɪˈməʊt/   adj
Hẻo lánh, xa xôi
/ˈveəriəs/   adj
Khác nhau, đa dạng
/ˌvɒlənˈtɪə(r)/   n, v
Tình nguyện viên, người đi làm công việc thiện nguyện, tình nguyện; làm việc thiện nguyện

Từ vựng Unit 5 lớp 10 - Kết nối tri thức

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
/ˌθriː ˈdiː ˈprɪntɪŋ/
In ba chiều
/ˌeɪ ˈaɪ/
Trí tuệ nhân tạo
3. App
/æp/   n
Ứng dụng (trên điện thoại)
/ˌæplɪˈkeɪʃn/   n
Ứng dụng 
/əˈplaɪ/   v
Áp dụng 
/ˈbʌtn/   n
Nút bấm 
/tʃɑːdʒ/   v
Sạc pin 
/kəˈmjuːnɪkeɪt/   v
Giao tiếp 
/kəmˈpjuːtə(r)/   n
Máy tính 
/dɪˈvaɪs/   n
Thiết bị 
/dɪˈspleɪ/   n
Hiển thị, trưng bày 
/ˈdraɪvələs/   adj
Không người lái 
/ˈiː riːdə(r)/   n
Thiết bị đọc sách điện tử
/ɪkˈsperɪmənt/   n
Thí nghiệm
/ˈhɑːdweə(r)/   n
Phần cứng (máy tính)
/ɪnˈstɔːl/   v
Cài (phần mềm, chương trình máy tính)
/ɪnˈvenʃn/   n
Phát minh
/ləˈbɒrətri/   n
Phòng thí nghiệm
19. Laptop
/ˈlæptɒp/   n
Máy tính xách tay
/ˈprəʊsesə(r)/   n
Bộ xử lí (máy tính)
/ræm/
Bộ nhớ khả biến (máy tính)
/ˈsmɑːtfəʊn/   n
Điện thoại thông minh
/ˈsɒftweə(r)/   n
Phần mềm (máy tính)
24. Stain 
/steɪn/   n
Vết bẩn 
/ˈstɔːrɪdʒ speɪs/   n
Dung lượng lưu trữ (máy tính)
26. Store 
/stɔː(r)/   v
Lưu trữ
/ˈsuːtəbl/   adj
Phù hợp
/ˈvæljuəbl/   adj
Có giá tị

Từ vựng Unit 6 lớp 10 - Kết nối tri thức

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
/ˈkɒzmənɔːt/   n
Nhà du hành vũ trụ
/dəˈmestɪk ˈvaɪələns/
Bạo lực gia đình
3. Equal
/ˈiːkwəl/   adj
Bằng nhau, bình đẳng
/iˈkwɒləti/   n
Sự bình đẳng 
/ˈaɪsaɪt/   n
Thị lực 
/ˈfaɪəfaɪtə(r)/   n
Lính cứu hoả/ chữa cháy
/ˈkɪndəɡɑːtn/   n
Trường mẫu giáo
/ˈmentl/   adj
(Thuộc) tinh thần, tâm thần
/ˈɒfɪsə(r)/   n
Sĩ quan
/ˌɒpəˈreɪʃn/   n
Cuộc phẫu thuật
/ˈpærəʃuːt/   v
Nhảy dù
/ˈpærəʃuːtɪst/   n
Người nhảy dù
13. Patient
/ˈpeɪʃnt/   n
Bệnh nhân
/ˈfɪzɪkl/   adj
(Thuộc) thể chất
15. Pilot 
/ˈpaɪlət/   n
Phi công 
/ˈsekrətri/   n
Thư kí
/ˈʃɒp əsɪstənt/   n
Nhân viên, người bán hàng
/ˈskɪlfl/   adj
Lành nghề, khéo léo
/ˈsəʊviət/   n, adj
Liên Xô, thuộc Liên Xô
/ˈsɜːdʒən/   n
Bác sĩ phẫu thuật
/ʌnˈedʒukeɪtɪd/   adj
Được học ít, không được học 
/ˈvɪktɪm/   n
Nạn nhân

Từ vựng Unit 7 lớp 10 - Kết nối tri thức

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
1. Aim
/eɪm/   n, v 
Mục tiêu, đặt ra mục tiêu
/kəˈmɪt/   v
Cam kết
/kəmˈpetətɪv/   adj
Cạnh tranh
/ˌiːkəˈnɒmɪk/   adj
Thuộc về kinh tế
/ɪˈkɒnəmi/   n
Nền kinh tế
/ˈentə(r)/   v
Thâm nhập, đi vào 
/ɪˈsenʃl/   adj
Cần thiết, cấp thiết
8. Expert
/ˈekspɜːt/   adj
Thuộc về chuyên môn
9. Harm 
/hɑːm/   n
Hiểm hoạ, sự nguy hiểm 
/ɪnˈvest/   v
Đầu tư
/ˈpiːskiːpɪŋ/   adj
Gìn giữ hoà bình
/ˈpɒvəti/   n
Tình trạng đói nghèo
/prəˈməʊt/   v
Quảng bá, khuếch trương
/ˈkwɒləti/   n, adj
Có chất lượng
/ˈriːdʒənl/   adj
Thuộc về khu vực 
/rɪˈleɪʃn/   n
Mối quan hệ
/rɪˈspekt/   v
Tôn trọng, ghi nhận
/ˈteknɪkl/   adj
Thuộc về kĩ thuật
19. Trade 
/treɪd/   n
Thương mại
/ˈvæksɪneɪt/   v
Tiêm vắc-xin
/ˈwelkəm/   v
Đón chào, hoan nghênh

Từ vựng Unit 8 lớp 10 - Kết nối tri thức

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
/ˌblendɪd ˈlɜːnɪŋ/   n
Phương pháp học tập kết hợp
/kəˈmjuːnɪkeɪt/   v
Giao tiếp, trao đổi
/kənˈtrəʊl/   n
Sự kiểm soát
/ˈdɪdʒɪtl/   adj
Kĩ thuật số
/dɪˈstrækʃn/   n
Sự xao nhãng, sự mất tập trung 
/ɪksˈtʃeɪndʒ/   v
Trao đổi
/ˌfeɪs tə ˈfeɪs/   adj
Trực tiếp
/ˈfləʊ tʃɑːt/   n
Lưu đồ, sơ đồ quy trình
9. Focus
/ˈfəʊkəs/   v
Tập trung
/ˌhaɪ ˈspiːd/   adj
Tốc độ cao
/ɪˈmiːdiətli/   adv
Ngay lập túc
12. Install
/ɪnˈstɔːl/   v
Lắp đặt
/ˌɒnˈlaɪn ˈlɜːnɪŋ/   n
Học trực tuyến
/əˈrɪdʒənl/   adj
Sáng tạo, độc đáo
/ˈriːəl wɜːld/   adj
Thực tế
/rɪˈsɔːs/   n
Nguồn lực
/ˈʃedjuːl/   n
Lịch trình
/ˈstrætədʒi/   n
Chiến lược
/ˈtiːmwɜːk/   n
Hoạt động nhóm
/vɔɪs rɪˈkɔːdə(r)/   n
Máy thu âm

Từ vựng Unit 9 lớp 10 - Kết nối tri thức

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
/ˈbæləns/   n
Sự cân bằng
/ˌbaɪəʊdaɪˈvɜːsəti/   n
Đa dạng sinh học
/ˈklaɪmət tʃeɪndʒ/   n
Sự thay đổi khí hậu
/ˈkɒnsɪkwəns/   n
Hậu quả
/ˌdiːˌfɒrɪˈsteɪʃn/   n
Nạn phá rừng
/ˈiːkəʊsɪstəm/   n
Hệ sinh thái
/ɪnˈdeɪndʒəd/   adj
Bị nguy hiểm
/ɪnˌvaɪrənˈmentl prətekʃn/
Bảo vệ môi trường
/ɪkˈstriːm/   adj
Cực đoan, khắc nghiệt
10. Giant 
/ˈdʒaɪənt/   adj
To lớn, khổng lồ
/ˈhæbɪtæt/   n
Môi trường sống
/ˈhiːtweɪv/   n
Sóng nhiệt, đợt không khí nóng
/aɪs ˈmeltɪŋ/   n
Sự tan băng
14. Issue 
/ˈɪʃuː/   n
Vấn đề
15. Panda 
/ˈpændə/   n
Gấu trúc
/ˈpræktɪkl/   n
Thực tế, thiết thực
/rəˈspɪrətri/   adj
Thuộc về hô hấp
/ˈtɔːtəs/   n
Con rùa
19. Trade 
/treɪd/   n
Buôn bán
20. Upset 
/ˌʌpˈset/   v
Làm rối loạn, xáo trộn
/ˈwaɪldlaɪf/   n
Động vật hoang dã

Từ vựng Unit 10 lớp 10 - Kết nối tri thức

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
1. Aware
/əˈweə(r)/   adj
Có nhận thức, ý thức được
/ˈbrəʊʃə(r)/   n
Tờ quảng cáo
/krɑːft/   n
Đồ thủ công
/kraʊd/   v
Đổ về, kéo về
/ˈkʌltʃə(r)/   n
Văn hoá 
/ˈdæmɪdʒ/   v
Làm hư hại
/ˈiːkəʊtʊərɪzəm/   n
Du lịch ính thái
/ɪkˈsplɔː(r)/   v
Khám phá 
/ˈfləʊtɪŋ ˈmɑːkɪt/   n
Chợ nổi
/ˈfɒləʊ/   v
Đi theo
11. Host 
/həʊst/   n
Chủ nhà 
12. Hunt 
/hʌnt/   v
Săn bắn
/ˈɪmpækt/   n
Tác động
14. Local 
/ˈləʊkl/   adj
Tại địa phương
15. Mass 
/mæs/   adj
Theo số đông
16. Path 
/pɑːθ/   n
Lối đi
/ˈprɒfɪt/   n
Lợi nhuận
/prəˈtekt/   v
Bảo vệ
/rɪˈspɒnsəbl/   adj
Có trách nhiệm
/ˌsuːvəˈnɪə(r)/   n
Quà lưu niệm
/ˈstæləktaɪt/   n
Nhũ đá (trong hang động)
22. Trail 
/treɪl/   n
Đường mòn 
23. Waste 
/weɪst/   v
Lãng phí
24. Weave
/wiːv/   v
Dệt 

Từ vựng các lớp khác

Từ vựng tiếng Anh THPT