Đặt câu với từ “promise“

Bạn cần đặt câu với từ promise nhưng băn khoăn chưa biết đặt như nào cho đúng và hay. Dưới đây là các mẫu câu song ngữ Anh - Việt chọn lọc hay nhất có từ “promise” trong bộ từ điển Từ Điển Anh - Việt để bạn tham khảo. Hy vọng với danh sách này các bạn sẽ tìm cho mình những câu ưng ý nhất. Nhưng trước hết chúng ta sẽ xem nghĩa của từ “promise” là gì để hiểu thêm nhé!

Đặt câu với từ promise

 • God’s promise is faithful.
 • ➥ sẽ sống muôn đời hạnh phúc.
 • Islands Full of Promise
 • ➥ Quần đảo đầy hứa hẹn
 • What a wonderful promise!
 • ➥ Thật là một lời hứa tuyệt diệu!
 • I made her promise.
 • ➥ Em đã bắt chị ấy phải hứa.
 • Abraham... you promise me...
 • ➥ Abraham... con hãy hứa với ta...
 • You won't keep that promise.
 • ➥ Mẹ chỉ hứa suông thôi.
 • I promise you two things:
 • ➥ Anh hứa với em 2 việc.
 • I'll be gentle, I promise.
 • ➥ Anh sẽ làm nhẹ nhàng, anh hứa.
 • I will keep my promise
 • ➥ Ta sẽ giữ lời hứa với anh ta
 • I couldn't keep the promise.
 • ➥ Anh đã không thể giữ lời hứa.
 • Does God Promise You Riches?
 • ➥ Phải chăng Đức Chúa Trời hứa ban sự giàu sang?
 • She'll come around, I promise.
 • ➥ Cô ấy sẽ đến, bọn tớ hứa đấy.
 • Can this promise be trusted?
 • ➥ Lời hứa này có đáng tin cậy không?
 • All that promise and fucking optimism.
 • ➥ Những lời hứa hẹn và cả sự lạc quan.
 • I intend to honor that promise.
 • ➥ Bố mang danh dự ra để hứa.
 • Promise me you'll keep in touch.
 • ➥ Hứa với tôi, các bạn sẽ giữ liên lạc.
 • It'll be short-lived, I promise.
 • ➥ Vì ngoẻo sớm thôi, tao hứa đấy.
 • to sort this and to leave that; to promise what you needed to promise all along
 • ➥ sắp cái này bỏ cái kia; hứa điều vốn cần phải hứa
 • What did the spies promise Rahab?
 • ➥ Hai do thám hứa điều gì với Ra-háp?
 • Its followers call themselves Promise Keepers.
 • ➥ Những người theo phong trào này tự gọi là Những Người Giữ Lời Hứa.
 • What did Jehovah promise regarding unity?
 • ➥ Đức Giê-hô-va hứa điều gì về sự hợp nhất?
 • That promise applies in every case.
 • ➥ Lời hứa đó áp dụng trong mọi tình huống.
 • That promise is already in jeopardy.
 • ➥ Lời hứa đó đang dần bị bóp méo rồi.
 • Then you must keep your promise.
 • ➥ Vậy thì anh phải giữ lời hứa.
 • The future is filled with promise.
 • ➥ Tương lai sẽ tràn ngập những lời hứa.
 • I'll be very quick, I promise.
 • ➥ Tôi sẽ gọi nhanh thôi, tôi hứa.
 • Or did he promise an earthly Paradise?
 • ➥ Hoặc giả ngài hứa về một địa-đàng trên đất?
 • You know I can't promise you that.
 • ➥ Mẹ biết là con hứa suông mà.
 • I promise you that I'm not worried.
 • ➥ Tôi hứa với ông rằng tôi không có lo.
 • This divine promise will soon be fulfilled.
 • ➥ Chẳng bao lâu nữa lời hứa này của Đức Chúa Trời sẽ được thành tựu.
 • Just promise not to rip the leather.
 • ➥ Nhưng phải hứa là không được làm rách lớp da đấy.
 • That same promise is in effect today.
 • ➥ Lời hứa ấy vẫn còn hiệu lực ngày nay.
 • I can't promise it'll be your nose.
 • ➥ Tôi không dám hứa đó sẽ là mũi của cô.
 • I say let us keep the promise
 • ➥ Hãy giữ lời hứa
 • I promise a pint of milk per day
 • ➥ Con sẽ tặng ngài một lít sữa mỗi ngày.
 • I will not let that happen, I promise.
 • ➥ Tôi hứa sẽ ko để chuyện đó xảy ra, danh dự.
 • If you do, I promise I'll promote you.
 • ➥ Ta nhất định sẽ đề bạt ngươi.
 • Do you remember the promise that Saul made?
 • ➥ Em có nhớ Sau-lơ đã hứa gì không?
 • I promise I'm gonna be a better dad.
 • ➥ Bố hứa bố sẽ là người cha tốt hơn.
 • Jehovah made what promise regarding his people’s homeland?
 • ➥ Đức Giê-hô-va đưa ra lời hứa nào liên quan đến quê hương của dân ngài?
 • Jehovah God’s promise is not an empty one.
 • ➥ Giê-hô-va Đức Chúa Trời không chỉ hứa suông.
 • God has the ability to fulfill the promise.
 • ➥ Đức Chúa Trời có khả năng thực hiện lời hứa.
 • I'll hold you to the no-crash promise.
 • ➥ Nhớ giữ lời hứa không làm hỏng nhé.
 • When I took her she was promise itself.
 • ➥ Khi tôi bắt cô ta, bản thân cô ta là 1 điều hứa hẹn.
 • What future does the Bible promise for mankind?
 • ➥ Theo lời hứa trong Kinh Thánh, tương lai của nhân loại sẽ như thế nào?
 • This promise implied permanent service at the tabernacle.
 • ➥ Lời hứa này ám chỉ việc phụng sự tại đền tạm đến hết cuộc đời.
 • And I promise you the dawn is coming.
 • ➥ Và tôi hứa với mọi người rằng... bình minh đang đến rồi.
 • Call an ambulance, I promise I won't say anything!
 • ➥ Gọi cứu thương, tôi hứa tôi sẽ không khai ra bất cứ điều gì!
 • 22 Listen now to an even more wonderful promise.
 • ➥ 22 Bây giờ hãy lắng nghe một lời hứa còn tuyệt diệu hơn nữa.
 • I promise I'll never let anything happen to you.
 • ➥ Anh hứa sẽ không để cho bất cứ chuyện gì xảy ra cho em.
 • Tomorrow, before leaving her, promise to recite those lines.
 • ➥ Đừng quên, hừng sáng ngày mai trước khi từ giã nàng, nhớ đọc câu thơ đó.
 • The promise is: I promise that I will do my best, to think about my beliefs and to be kind and helpful.
 • ➥ Lời hứa ngành Nhi là: "Tôi xin hứa cố gắng yêu thương Thượng đế của tôi, tử tế và giúp ích."
 • And my engineers promise it guarantees me a win.
 • ➥ Và kỹ thuật viên của tôi đã hứa tìm cách cho tôi.
 • (Galatians 6:10) Every promise we keep builds trust.
 • ➥ (Ga-la-ti 6:10) Mỗi khi chúng ta giữ lời hứa thì việc đó xây dựng sự tín nhiệm.
 • He solemnly made this promise to his dying mother.
 • ➥ Không chút do dự, anh ấy hứa với mẹ mình là sẽ làm điều ấy.
 • That promise did form part of the betrothal arrangement.
 • ➥ Đó là một điều khoản trong khế ước hôn nhân.
 • This promise applies to all members of the Church.
 • ➥ Lời hứa này áp dụng cho tất cả các tín hữu của Giáo Hội.
 • You're going to have a wonderful Christmas, I promise.
 • ➥ Con sẽ có một giáng sinh thật tuyệt vời.
 • Noah rightly trusted in Jehovah to keep His promise.
 • ➥ Nô-ê có lý do chính đáng để tin cậy Đức Giê-hô-va sẽ giữ lời hứa.
 • We can count on the fulfillment of that promise.
 • ➥ Chúng ta có thể trông cậy vào sự ứng nghiệm của lời hứa đó.
 • He read the promise in it and tested it.
 • ➥ Anh đọc lời hứa ghi trong sách ấy và trắc nghiệm lời hứa đó.
 • to promise what you needed to promise all along, and to abandon the shoes that brought you here right at the water's edge,
 • ➥ hứa điều vốn cần phải hứa, và bỏ lại đôi giày mang cô tới đây ngay tại mép nước,
 • 10 What does the Bible promise for the future?
 • ➥ 10 Kinh Thánh hứa điều gì về tương lai?
 • Why did Jehovah promise to keep Ebed-melech safe?
 • ➥ Tại sao Đức Chúa Trời hứa bảo vệ mạng sống Ê-bết-Mê-lết?
 • The promise of the witness protection program must end.
 • ➥ Tôi không thực hiện được cam kết chương trình bảo vệ nhân chứng.
 • And the glorious promise: “He shall direct thy paths.”
 • ➥ Và lời hứa vinh quang: “Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.”
 • Brody has kept every promise he's made to us.
 • ➥ Brody đã giữ mọi lời hứa với chúng ta.
 • I promise, first thing tomorrow, we'll find another doctor.
 • ➥ Anh hữa là việc đầu tiên làm trong ngày mai sẽ làm tìm 1 bác sĩ nhi mới.
 • Church choir, bake sales, promise-ring clubs - - the works.
 • ➥ câu lạc bộ nhẫn hẹn ước...
 • Anyone who has made a promise should keep it.
 • ➥ Bất kỳ ai đã hứa thì phải giữ lấy lời.
 • Abraham’s offspring received the promise of a precious inheritance
 • ➥ Dòng dõi Áp-ra-ham nhận được lời hứa về một di sản quí báu
 • I promise to report the news without fear or favor.
 • ➥ Tôi hứa sẽ thông tin mọi tin tức mà không hề sợ hãi hay vì ơn huệ nào.
 • A promise is a promise.
 • ➥ Đã hứa là phải làm.
 • Promise me.
 • ➥ Hứa với tôi đi
 • I promise.
 • ➥ Ta hứa với muội.
 • A wonderful promise!
 • ➥ Thật là một lời hứa tuyệt diệu!
 • Yeah, I promise.
 • ➥ Dạ, con xin hứa.
 • Prepare breaking promise.
 • ➥ Chuẩn bị phá vỡ lời hứa.
 • That's a promise.
 • ➥ Đó là lời hứa danh dự.
 • Promise Everything (Booklet).
 • ➥ Tổ chức theo từng bon (Wăng).

Các mẫu câu có thể bạn quan tâm

Từ vựng tiếng Anh THPT