Đặt câu với từ “mention“

Bạn cần đặt câu với từ mention nhưng băn khoăn chưa biết đặt như nào cho đúng và hay. Dưới đây là các mẫu câu song ngữ Anh - Việt chọn lọc hay nhất có từ “mention” trong bộ từ điển Từ Điển Anh - Việt để bạn tham khảo. Hy vọng với danh sách này các bạn sẽ tìm cho mình những câu ưng ý nhất. Nhưng trước hết chúng ta sẽ xem nghĩa của từ “mention” là gì để hiểu thêm nhé!

Đặt câu với từ mention

 • Ways to Mention the Donation Arrangement
 • ➥ Những cách đề cập đến việc đóng góp tình nguyện
 • You do not mention his name!
 • ➥ Ông không chẳng thèm để ý đến tên của ông ta!
 • Any mention of the black box?
 • ➥ Có đề cập gì đến hộp đen không?
 • Not to mention several hundred angry fishermen.
 • ➥ Chưa nhắc đến một đám dân chài đang giận dữ
 • Not to mention your friend the bug.
 • ➥ Đừng để ý đến lỗi lầm cảu bạn anh.
 • The person may mention siblings —even twins.
 • ➥ Người ấy có thể nói đến anh em, thậm chí là anh em sinh đôi.
 • But we make mention of your name alone.
 • ➥ Nhưng chúng con chỉ nhắc đến một mình danh ngài.
 • Yeah, not to mention her family, the DA...
 • ➥ Ừ, chưa kể đến gia đình của cô ấy, luật sư quận...
 • Did he mention the girl or the bomb?
 • ➥ Hắn có nhắc gì tới bé gái hay quả bom không?
 • Any mention of her in the medical history?
 • ➥ Cái tên này có được nhắc đến trong bệnh án không?
 • People did mention hospice, but I wouldn't listen.
 • ➥ Người ta đã gợi ý đến nhà thương lưu trú nhưng tôi không đồng ý.
 • No mention of the accounting scandal in 2011.
 • ➥ Không nhắc tới vụ bê bối kế toán năm 2011
 • Over 150 national constitutions mention the right to privacy.
 • ➥ Trong hiến pháp quốc gia của trên 150 nước đề cập tới quyền này.
 • The ancient sources do not mention anything about Laodice.
 • ➥ Tân ước không có đoạn nào nói về lễ Phục sinh.
 • The money and the passports, Brian didn't mention it.
 • ➥ Tiền và mấy cuốn sổ hộ chiếu, Brian chẳng nhắc gì đến chuyện đó cả.
 • But she did mention how much she missed you.
 • ➥ Nhưng bà ta đã đề cập đến việc là nhớ cháu rất nhiều.
 • But when you meet her, never ever mention Jiang.
 • ➥ Nhưng khi ở trước mặt bà ta, đừng bao giờ nhắc đến 3 chữ Khương Tử Nha.
 • Did I mention that I am an incurable prankster?
 • ➥ Tớ đã nói tớ là đứa chuyên chơi khăm chưa?
 • That article made no mention of the 1958 conclave.
 • ➥ Bài báo này không đề cập đến mật nghị Hồng y năm 1958.
 • You must've heard them mention the Black White duo.
 • ➥ Chắc em đã nghe họ nhắc tới Hắc Bạch song kiếm.
 • I didn't mention the skin of my beloved fish,
 • ➥ Tôi chưa nhắc đến da của em cá yêu của tôi,
 • Let me mention three reasons why it's too simple.
 • ➥ Tôi cho bạn thấy 3 lý do tại sao những dự đoán đó quá sức sơ sài.
 • (b) Mention some of the laws that governed their activity.
 • ➥ b) Hãy nêu ra một số luật pháp điều hành hoạt động của họ.
 • Mention some beneficial goals that we might strive for personally.
 • ➥ Hãy nêu ra một số mục tiêu có ích để cá nhân chúng ta cố gắng đạt đến.
 • Ancient sources do not mention what happened to these troops.
 • ➥ Các ghi chép cổ không đề cập đến điều gì xảy ra với đội quân đó.
 • 6 Why did Jesus mention “the least” of his brothers?
 • ➥ 6 Tại sao Giê-su nói đến “những người rất hèn-mọn” trong các anh em ngài?
 • Also worthy of mention is the 1983 Bank stock crisis.
 • ➥ Cũng đáng đề cập là cuộc khủng hoảng cổ phiếu ngân hàng năm 1983.
 • Mention some of the blessings and benefits of getting baptized.
 • ➥ Hãy cho biết một số ân phước và lợi ích của việc làm báp-têm.
 • The Scriptures also mention this instrument in a metaphoric sense.
 • ➥ Kinh Thánh cũng đề cập đến dụng cụ này theo nghĩa ẩn dụ.
 • You even mention tights and a cape, I'm going home.
 • ➥ Anh mà đề cập đến đồ bó và áo choàng, tôi sẽ về nhà đấy.
 • But mention God, and an awkward silence may quickly descend.
 • ➥ Nhưng khi nhắc đến Đức Chúa Trời thì bầu không khí trở nên yên lặng.
 • We'd appreciate it if you wouldn't mention vulnerability or shame. "
 • ➥ Chúng tôi rất cảm kích nếu cô không đề cập đến sự dễ bị tổn thương hay sự xấu hổ. "
 • We'd appreciate it if you wouldn't mention vulnerability or shame."
 • ➥ Chúng tôi rất cảm kích nếu cô không đề cập đến sự dễ bị tổn thương hay sự xấu hổ."
 • Every time I mention my parents, your eyes go down.
 • ➥ Cứ mỗi lần cháu nhắc đến chuyện này thì dì lại cúi mặt xuống.
 • (b) When did Lot make mention of Jehovah’s loving-kindness?
 • ➥ (b) Khi nào lòng yêu thương nhân từ của Đức Giê-hô-va đã được Lót nhắc đến?
 • I mention buffalo yoghurt and the guy says it smells.
 • ➥ Tôi nhắc đến sữa chua trâu mà hắn lại nói nó hôi.
 • Nobody is willing to mention about this group of people.
 • ➥ Không ai muốn chứa chấp bọn họ.
 • Mention the number that auxiliary pioneered locally during that period.
 • ➥ Đề cập số người làm tiên phong phụ trợ tại hội thánh địa phương trong thời gian đó.
 • Don't mention the appendix to the fellas in the office.
 • ➥ Đừng nhắc tới chuyện ruột thừa với các anh bạn trong văn phòng.
 • Weird your psychic didn't mention anything about the scary pigeon.
 • ➥ Kì lạ là hồn ma của cậu chẳng hề đề cập gì đến con bồ câu đáng sợ.
 • well, did they mention that I'm rubber and you're glue?
 • ➥ Well, họ không nói rằng tôi là ống nhựa và anh là keo dán à?
 • Delete this from your records and, er, don't mention this to...
 • ➥ Xóa nó khỏi bộ nhớ và, ờ, đừng nhắc đến nó...
 • [Mention local problems such as unemployment, rising crime, or drug abuse.]
 • ➥ [Nêu ra một vấn đề địa phương, chẳng hạn như nạn thất nghiệp, tội ác gia tăng, hoặc lạm dụng ma túy].
 • And mention was failed to be made of this uncanny crew.
 • ➥ Nói đến bị thất bại khiến cho đoàn thủy thủ dại dột này.
 • [Mention an example of youthful misconduct often observed in your community.
 • ➥ [Nêu ra một trường hợp phạm pháp của thanh thiếu niên thường xảy ra trong cộng đồng của bạn.
 • Yes, now you come to mention it, that was quite impressive.
 • ➥ Phải rồi, anh nhắc tôi mới nhớ, chuyện đó khá ấn tượng đấy chứ.
 • Yet Deuteronomy 32:4 goes on to mention Jehovah’s moral attributes.
 • ➥ Nhưng Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:4 cũng nói về đặc-tính đạo-đức của Đức Giê-hô-va.
 • Not to mention she taught him the hard language of Chinese
 • ➥ Cô bé dạy cho nó tiếng Hán, thứ tiếng khó học nhất trên thế giới.
 • I will mention two aspects of repentance that bring great healing power.
 • ➥ Tôi sẽ đề cập đến hai khía cạnh của sự hối cải mà mang đến quyền năng chữa lành lớn lao.
 • Not to mention the fact that he called me a muffin peddler.
 • ➥ không phải là về việc anh ta gọi chị là một người bán rong bánh nướng xốp.
 • I don't mention the high energy efficiency of these LED light bulbs.
 • ➥ Tôi không kể tới hiệu quả năng lượng cao của những bóng đèn LED.
 • But if someone happens to be in the store, don't mention anything.
 • ➥ nhưng nếu tình cờ có ai trong tiệm, thì đừng đề cập gì hết.
 • Yet Jesus did not stop with just the mention of worldwide war.
 • ➥ Tuy nhiên, Giê-su không chỉ nói đến chiến-tranh trên khắp thế-giới mà thôi.
 • If anyone dares mention surrender, he will end up like this table
 • ➥ Nếu chúng ta không kịp thời trừ bỏ mối họa này, chưa biết chừng giang sơn nhà Hán sẽ rơi vào tay chúng.
 • Sorry, I forgot to mention that there's no jury in binding arbitration.
 • ➥ Xin lỗi, tôi quên nói là không có bồi thẩm đoàn khi trọng tài phân xử.
 • Not to mention the debt you run up on this fancy starship.
 • ➥ Chưa kể đến khoản nợ để anh được lên con tàu sang chảnh này.
 • Invite audience to mention specific points in articles they plan to feature.
 • ➥ Mời cử tọa kể ra những điểm trong bài mà họ định trình bày.
 • (b) Mention something you look forward to as God fulfills his promises.
 • ➥ (b) Bạn mong chờ làm điều gì khi Đức Chúa Trời thực hiện các lời hứa của ngài?
 • At 1 Timothy 2:9, mention is made of “well-arranged dress.”
 • ➥ Nơi 1 Ti-mô-thê 2:9, Kinh Thánh đề cập đến việc “ăn-mặc một cách gọn-ghẽ”.
 • Hey, can we not mention the whole bedbug thing to my roommates?
 • ➥ Này, ta có thể không nhắc đến vấn đề rận rệp với bạn cùng phòng của anh không?
 • It is the same with other texts that mention the three together.
 • ➥ Cũng thế đối với những câu Kinh-thánh khác nêu ra Cha, Con và thánh linh một lượt.
 • Among Japanese literature, mention of the islands first appeared in the 7th century.
 • ➥ Trong các thư tịch Nhật Bản, quần đảo xuất hiện lần đầu vào thế kỷ VII.
 • 12 For the things they do in secret are shameful even to mention.
 • ➥ 12 Vì chỉ nhắc đến những việc làm lén lút của họ thôi cũng đủ hổ thẹn rồi.
 • He knows police protocol, not to mention the shit in our own precinct.
 • ➥ Hắn biết phương pháp của cảnh sát... không nhắc đến giới hạn của chúng ta.
 • Yes, there were several hundred witnesses, not to mention those on the mezzanine.
 • ➥ Đúng vậy, ở đây có vài trăm nhân chứng, chưa kể những người trên lửng nữa.
 • Mention one or two areas that need attention during the new service year.
 • ➥ Đề cập đến một hay hai lĩnh vực cần được chú ý trong năm tới.
 • (Laughter) Not to mention what it reveals about the adult who's speaking them.
 • ➥ (Tiếng cười) Chưa kể đến những gì mà nó tiết lộ về người lớn đã phát ngôn nó.
 • The first recorded mention of the dodo was by Dutch sailors in 1598.
 • ➥ Lần đầu dodo được đề cập đến là vào năm 1598 bởi những thủy thủ Hà Lan.
 • You got... 2,500 square feet, not to mention 350 feet of lake frontage.
 • ➥ Cô có khoảng... 230 mét vuông, chưa tính đến 100 mét bờ hồ trước nhà.
 • Does he still fall to pieces at every mention of the little berry?
 • ➥ Chẳng phải hắn ta vẫn chết dần từng mảnh khi nói về những trái dâu nhỏ?
 • Funny you should mention danger and aliens but not a word about Supergirl.
 • ➥ em luôn miệng nói về sự nguy hiểm về người ngoài hành tinh nhưng chả buông một lời nào về Cô Gái Siêu Nhân.
 • (b) Mention some of the laws that governed the activity of Adam and Eve.
 • ➥ (b) Hãy nêu ra một số định luật chi phối hoạt động của A-đam và Ê-va.
 • Don't mention it
 • ➥ Anh không nên khách sáo với tôi.
 • Don't mention it.
 • ➥ Đừng khách sáo thế.
 • 1988 Honorable mention 3.
 • ➥ Thành tích: Huân chương lao động hạng 3 năm 1988.
 • Mention any local examples.
 • ➥ Xin kể vài thí dụ trong hội-thánh địa phương.
 • It got honorable mention.
 • ➥ Nó được giải danh dự.
 • Don' t mention that!
 • ➥ Vũ khí hóa học.- Bỏ chuyện đó đi
 • Don't mention it, Hemsley.
 • ➥ Đừng bận tâm, Hemsley.
 • Honorable mention in U. S. Camera.
 • ➥ Giải thưởng danh dự tạp chí U.S. Camera.

Các mẫu câu có thể bạn quan tâm

Từ vựng tiếng Anh THPT