Đặt câu với từ “market“

Bạn cần đặt câu với từ market nhưng băn khoăn chưa biết đặt như nào cho đúng và hay. Dưới đây là các mẫu câu song ngữ Anh - Việt chọn lọc hay nhất có từ “market” trong bộ từ điển Từ Điển Anh - Việt để bạn tham khảo. Hy vọng với danh sách này các bạn sẽ tìm cho mình những câu ưng ý nhất. Nhưng trước hết chúng ta sẽ xem nghĩa của từ “market” là gì để hiểu thêm nhé!

Đặt câu với từ market

 • A market top (or market high) is usually not a dramatic event.
 • ➥ Một đỉnh thị trường (hoặc cao thị trường) thường không phải là một sự kiện đầy kịch tính.
 • Hwanghak-dong Flea Market and Janganpyeong Antique Market also offer antique products.
 • ➥ Chợ trời Hwanghak-dong và Chợ Cổ Janganpyeong cũng cung cấp các sản phẩm đồ cổ.
 • The foreign exchange market is the most liquid financial market in the world.
 • ➥ Thị trường ngoại hối là thị trường tài chính thanh khoản nhất trên thế giới.
 • Double the market price.
 • ➥ Gấp đôi giá thị trường.
 • A regulated free market.
 • ➥ Thị trường tự do bị kiểm soát.
 • At a flea market.
 • ➥ Ở chợ giảm giá.
 • Basics of Stock Market
 • ➥ Những kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán
 • The intrinsic nature of derivatives market associates them to the underlying spot market.
 • ➥ Bản chất nội tại của thị trường phái sinh liên kết chúng với thị trường giao ngay của tài sản cơ sở.
 • These transactions usually occur in a labour market where wages are market determined.
 • ➥ Những giao dịch này thường xảy ra trong thị trường lao động, nơi lương thị trường định giá.
 • First, I'm going to talk about a market, just a pure exchange market.
 • ➥ Đầu tiên, lấy ví dụ về cuộc mua bán, chỉ là một hoạt động mua bán thuần túy.
 • Near the old market.
 • ➥ Gần chợ cũ.
 • (Literally, To the market.)
 • ➥ (Đặc biệt trước khi đưa ra thị trường.)
 • Black-market importers, thieves...
 • ➥ Tay buôn chợ đen, trộm cướp...
 • IMPORTANT - MARKET TRADING HALT.
 • ➥ Thương mại: chợ Thuận Hiệp.
 • River bird A market.
 • ➥ Chim sông Một khu chợ.
 • Like a fish market.
 • ➥ Giống như chợ cá vậy.
 • Unlike a stock market, the foreign exchange market is divided into levels of access.
 • ➥ Không giống như một thị trường cổ phiếu, thị trường ngoại hối được chia thành các cấp độ truy cập.
 • The flea markets are called "Free Market" on Saturdays and "Hope Market" on Sundays.
 • ➥ Những phiên chợ trời còn được gọi là "Chợ tự do" vào thứ bảy và "Chợ hy vọng" vào chủ nhật.
 • The foreign exchange market (Forex, FX, or currency market) is a global decentralized or over-the-counter (OTC) market for the trading of currencies.
 • ➥ Thị trường ngoại hối (Forex, FX, hoặc thị trường tiền tệ) là một thị trường phi tập trung toàn cầu cho việc trao đổi các loại tiền tệ.
 • How about Noryangjin Seafood Market?
 • ➥ Anh thấy chợ hải sản thế nào?
 • The famous Moore Street open-air fruit and vegetable market is Dublin's oldest food market.
 • ➥ Đường phố Moore nổi tiếng với các mặt hàng trái cây và các chợ rau quả và là chợ thực phẩm lâu đời nhất của Dublin.
 • Percentage of Indian telecommunication market.
 • ➥ Thị phần viễn thông của người Ấn.
 • The market must adjust instead. "
 • ➥ Tình hình thị trường đáng lẽ phải thay đổi. "
 • I love the Forex Market
 • ➥ Tôi yêu Thị Trường Ngoại Hối
 • Stop playing the stock market.
 • ➥ Đừng chơi chứng khoán nữa.
 • It could be black market.
 • ➥ Có thể là ở chợ đen.
 • "Priced out of the market?
 • ➥ Giá cánh kéo từ giá thị trường.
 • Transplanted black market modified hearts.
 • ➥ Cấy ghép tim chợ đen biến thể.
 • 2012: The aggregate Linux server market revenue exceeds that of the rest of the Unix market.
 • ➥ 2012: Doanh thu thị trường máy chủ Linux tổng hợp vượt quá phần còn lại của thị trường Unix.
 • The largest wholesale and retail market in South Korea, the Dongdaemun Market, is located in Seoul.
 • ➥ Thị trường bán buôn và bán lẻ lớn nhất ở Hàn Quốc, chợ Dongdaemun, nằm ở Seoul.
 • These permits can be sold privately or in the international market at the prevailing market price.
 • ➥ Những giấy phép này có thể được bán riêng hoặc trên thị trường quốc tế theo giá thị trường hiện hành.
 • The stock market is very active.
 • ➥ Thị trường chứng khoáng rất năng động.
 • How Economic Reality Influences The Market
 • ➥ Thực tiễn kinh tế ảnh hưởng đến thị trường ( chứng khoán ) như thế nào
 • Maybe this thing is black market.
 • ➥ Đây có thể là chợ đen nào đấy.
 • It's a market for stolen goods.
 • ➥ Đó là khu chợ chuyên mua bán hàng ăn cắp.
 • "Food in the Traditional Market: 3.
 • ➥ Danh sách chợ ở Hàn Quốc ^ “부산 자갈치시장”. ^ “Food in the Traditional Market: 3.
 • The Gukje Market is also nearby.
 • ➥ Chợ Gukje cũng nằm gần đó.
 • Do you know the market price?
 • ➥ Ngươi có biết giá thị trường?
 • Go back to the fruit market!
 • ➥ Quay về chợ hoa quả!
 • ( People talking, market and traffic sounds )
 • ➥ ( Tiếng chợ búa, xe cộ )
 • Market prices fluctuate with every transaction.
 • ➥ Giá cả thị trường biến động qua mỗi lần giao dịch.
 • Friday and Tuesday are market days.
 • ➥ Các ngày mua sắm là ngày thứ ba và thứ bảy.
 • Other factors included a healthy job market, a rising stock market, strong home sales and low unemployment.
 • ➥ Các nhân tố khác nên được kể đến là tình trạng lành mạnh của thị trường việc làm, thị trường chứng khoán có chiều hướng tốt, số nhà bán gia tăng và tỷ lệ thất nghiệp thấp.
 • The concept of minimum efficient scale is useful in determining the likely market structure of a market.
 • ➥ Khái niệm quy mô hiệu quả tối thiểu rất hữu ích trong việc xác định cấu trúc thị trường có khả năng của một thị trường.
 • The nearby Namdaemun Market, named after the Namdaemun Gate, is the oldest continually running market in Seoul.
 • ➥ Chợ Namdaemun gần đó, được đặt tên theo Cổng Namdaemun ở Sungnyemun, là chợ chạy liên tục lâu đời nhất ở Seoul.
 • We're a market-driven economy, Peter.
 • ➥ Peter, nước ta có một nền kinh tế thị trường tự do.
 • We'll go to market at cost.
 • ➥ Chúng ta sẽ bán với giá gốc.
 • Sweden's energy market is largely privatised.
 • ➥ Thị trường năng lượng của Thụy Điển phần lớn được tư nhân hoá.
 • You think he went black market?
 • ➥ Cậu nghĩ hắn là dân chợ đen à?
 • Bakara market is the Wild West.
 • ➥ Khu chợ Bakara đó cứ như Miền Tây hoang dã ấy.
 • The global bond market, 78 trillion.
 • ➥ Thị trường trái phiếu toàn cầu có giá 78 tỉ đô la.
 • I crashed the stock market yesterday.
 • ➥ Ngày hôm qua, Tôi đã làm sụp đổ thị trường chứng khoán
 • The Patriarchal Throne on the Market
 • ➥ Buôn bán ngôi đại thượng phụ
 • The London bullion market is a wholesale over-the-counter market for the trading of gold and silver.
 • ➥ Thị trường Vàng Bạc London là thị trường bán buôn ngoài sàn để giao dịch vàng và bạc giao ngay.
 • The market often sells whale meat and whales are sometimes butchered at the exterior of the fish market.
 • ➥ Chợ thường bán thịt cá voi và đôi khi cá voi bị làm thịt ở bên ngoài chợ cá.
 • In 2011, the reverse factoring market was still very small, accounting for less than 3% of the factoring market.
 • ➥ Năm 2011, thị trường bao thanh toán ngược vẫn còn rất nhỏ, chiếm chưa đến 3% thị trường bao thanh toán.
 • This motor put Mabuchi not only in the home appliance market but in the radio control market as well.
 • ➥ Động cơ này giúp cho Mabuchi xuất hiện không chỉ ở thị trường thiết bị gia dụng mà còn trên thị trường điều khiển vô tuyến.
 • The market cap was USD$60 million.
 • ➥ Giá trị vốn hóa thị trường là 60 triệu USD.
 • It can happen in the stock market.
 • ➥ Điều này cũng xảy ra trong thị trường chứng khoán.
 • - Topic 1 "Building Modern Market Economy Institution."
 • ➥ - Chủ đề 1 "Xây dựng thể chế kinh tế thị trường hiện đại."
 • There is no free market for oil.
 • ➥ Không có thị trường tự do nào cho dầu cả.
 • It's a multibillion dollar grey market industry.
 • ➥ Nó là một ngành công nghiệp chợ xám trị giá hàng tỉ đồng.
 • Very few things went to the market.
 • ➥ Rất ít thứ được đưa đến chợ.
 • They're still hot in the black market
 • ➥ Chúng vẫn là hàng hot ở thị trường chợ đen
 • COVER: Preaching at a roadside fish market.
 • ➥ HÌNH BÌA: Rao giảng ở chợ cá bên đường.
 • There is the Namdaemun market named after the Namdaemun, a large market famous for selling "anything under the sun".
 • ➥ Ở đây còn có chợ Namdaemun được đặt tên theo cổng Namdaemun, một khu chợ lớn nổi tiếng chuyên bán "bất cứ thứ gì dưới ánh mặt trời".
 • Many famous market neighbourhoods were affected, including Khlong Thom, Saphan Lek, and the flower market at Pak Khlong Talat.
 • ➥ Nhiều khu chợ nổi tiếng bị ảnh hưởng, bao gồm Khlong Thom, Saphan Lek, và chợ hoa ở Pak Khlong Talat.
 • The Kota Kinabalu Handicraft Market (formerly known as the Filipino Market) features vendors selling traditional handicrafts, souvenirs and foodstuffs.
 • ➥ Chợ Hàng thủ công Kota Kinabalu (Handicraft Market) là nơi bán dạo các sản phẩm thủ công truyền thống, hàng lưu niệm và thực phẩm.
 • In 1981, an electric drill motor emerged onto the market, and the company fully entered the industrial equipment market.
 • ➥ Năm 1981, một động cơ khoan điện xuất hiện trên thị trường, và công ty đã hoàn toàn bước vào thị trường thiết bị công nghiệp.
 • Agrarian capitalism, sometimes known as market feudalism.
 • ➥ Chủ nghĩa tư bản nông nghiệp, đôi khi được gọi là thị trường phong kiến.
 • Others are judged by their market value.
 • ➥ Những cái khác được đánh giá theo giá trị thị trường.
 • You got it on the black market.
 • ➥ Ông đã lấy nó từ chợ đen.
 • The market share usually is affected by market power.
 • ➥ Thị phần thường bị ảnh hưởng bởi sức mạnh thị trường.
 • Market Madness.
 • ➥ Bùi Thị Trường.
 • Thepprasit Market is the biggest and busiest market in Pattaya.
 • ➥ Chợ Thepprasit là chợ lớn nhất và nhộn nhịp nhất ở Pattaya.
 • And the environment might be things like the stock market or the bond market or the commodities market.
 • ➥ Và môi trường làm việc có thể là thị trường chứng khoán hay trái phiếu hay thị trường hàng hóa.
 • Floating market, Vietnam
 • ➥ Cảnh chợ trên sông, Việt Nam
 • At market price.
 • ➥ Giá thị trường.
 • Tough market, Vertigo.
 • ➥ Vertigo là thị trường khó nhai lắm.
 • The market price.
 • ➥ Tôi sẽ trả theo giá thị trường.

Các mẫu câu có thể bạn quan tâm

Từ vựng tiếng Anh THPT