Đặt câu với từ “imply“

Bạn cần đặt câu với từ imply nhưng băn khoăn chưa biết đặt như nào cho đúng và hay. Dưới đây là các mẫu câu song ngữ Anh - Việt chọn lọc hay nhất có từ “imply” trong bộ từ điển Từ Điển Anh - Việt để bạn tham khảo. Hy vọng với danh sách này các bạn sẽ tìm cho mình những câu ưng ý nhất. Nhưng trước hết chúng ta sẽ xem nghĩa của từ “imply” là gì để hiểu thêm nhé!

Đặt câu với từ imply

 • Do you imply that he would raise the slaves against me?
 • ➥ Có phải con muốn ám chỉ nó sẽ dùng nô lệ chống lại ta?
 • Thus both commentaries imply that the soul and the spirit are the same.
 • ➥ Như vậy cả hai lời bình luận đều coi linh hồn và thần linh là một.
 • (b) What did some imply when they spoke of Paul as a “chatterer”?
 • ➥ b) Một số người ngụ ý nói gì khi bảo Phao-lô là “người già mép”?
 • I believe those symbols may imply there are other ways out of here.
 • ➥ Ta tin những biểu tượng này có thể có ý nói có đường khác ra khỏi đây.
 • The designer intended the brushstroke to imply human creativity, and the red to convey urgency.
 • ➥ Nhà thiết kế có ý định sử dụng nét bút lông để ngụ ý sự sáng tạo của con người, và màu đỏ biểu hiện sự cấp bách.
 • (b) What did he imply when he spoke of being “past the bloom of youth”?
 • ➥ b) Ông ngụ ý gì khi nói “quá thời kỳ bồng bột”?
 • (Matthew 4:9, 10) Jesus refused to do anything that would imply worshipful submission to Satan.
 • ➥ Chúa Giê-su từ chối làm bất cứ điều gì ngụ ý là ngài phục tùng hay thờ phượng Sa-tan.
 • Being tolerant does not in any way imply approval of wrongdoing or being blind to errors.
 • ➥ Có tính khoan dung hoàn toàn không có nghĩa là tán thành việc làm sai trái hoặc làm ngơ trước những lỗi lầm.
 • This can help to evaluate the degree of tumor angiogenesis, which can imply a rapidly growing tumor.
 • ➥ Điều này có thể giúp đánh giá khả năng có thể tạo mạch máu với khối u, khối u tiềm tàng này có thể phát triển rất nhanh chóng.
 • Being sin-resistant doesn’t mean being sinless, but it does imply being continually repentant, vigilant, and valiant.
 • ➥ Chống lại tội lỗi không có nghĩa là vô tội, nhưng ám chỉ việc liên tục hối cải, cảnh giác và dũng cảm.
 • This does not imply that the probability that the true value is in the confidence interval is 95%.
 • ➥ Điều này không có nghĩa là xác suất mà giá trị thực trong khoảng tin cậy là 95%.
 • The term Realpolitik is sometimes used pejoratively to imply politics that are perceived as coercive, amoral, or Machiavellian.
 • ➥ Thuật ngữ Realpolitik đôi khi được sử dụng một cách miệt thị để ám chỉ chính trị được coi là cưỡng chế, vô đạo đức hoặc Machiavellian.
 • There is nothing in the Greek of the N[ew] T[estament] even to imply two pieces of timber.”
 • ➥ Không có chữ nào trong tiếng Hy-lạp của phần Tân-ước mà lại ám chỉ đến hai miếng gỗ cả”.
 • Or when speaking to a sister, let them not imply: ‘You should listen to me because I am a brother.’
 • ➥ Hoặc khi nói với một chị, họ phải tránh cho hiểu ngầm: «Chị phải nghe theo tôi, vì tôi là một anh».
 • Silence on the role of the Carpi in these conflicts may imply that they were Roman allies in this period.
 • ➥ Sự im hơi lặng tiếng về về vai trò của người Carpi trong các cuộc chiến có thể ngụ ý rằng họ là đồng minh La Mã trong giai đoạn này.
 • In the matter of judgment, what delegation of authority has taken place, and what does this imply for human judges?
 • ➥ Về vấn đề xét xử, đã có một sự cắt cử uy quyền thế nào, và điều này có nghĩa gì đối với các người xét xử trên đất?
 • When doing business with fellow believers, putting all the details into a carefully prepared, signed, and witnessed document does not imply distrust.
 • ➥ Khi làm ăn với nhau, việc soạn thảo kỹ giấy tờ, ký kết và nhờ người làm chứng không có nghĩa là nghi ngờ anh em.
 • However, "failure to reject H0" in this case does not imply innocence, but merely that the evidence was insufficient to convict.
 • ➥ Tuy nhiên “không đạt yêu cầu để bác bỏ giả thuyết H0” trong trường hợp không bao gồm tính vô tội, nhưng chỉ đơn thuần là không đủ bằng chứng để buộc tội.
 • This could imply the use of a new more potent formula, or simply an acknowledgement of the specialized military application of gunpowder.
 • ➥ Điều này có thể ngụ ý việc sử dụng một loạt hỏ dược mới mạnh mẽ hơn, hoặc đơn giản là một sự thừa nhận về ứng dụng quân sự chuyên biệt của thuốc súng.
 • Some mammalogists classify it as conspecific with the swift fox, V. velox, but molecular systematics imply that the two species are distinct.
 • ➥ Một số nhà hữu nhũ học xếp chúng vào cùng loài với cáo chạy nhanh, V. velox, nhưng hệ thống phát sinh chủng loại phân tử chỉ ra đây là hai loài khác biệt.
 • This was to imply that he was nothing more than an idle babbler, someone who picked up and repeated only scraps of knowledge.
 • ➥ Điều này hàm ý ông chỉ là người hay bép xép, vô công rồi nghề, chỉ biết lượm lặt rồi lặp lại những hiểu biết vụn vặt.
 • In some cases, a strictly literal translation could imply that “the poor in spirit” are mentally unbalanced or lacking in vitality and determination.
 • ➥ Nhưng trong nhiều ngôn ngữ, cách dịch sát như thế không rõ nghĩa.
 • Although fear may imply anxiety or loss of courage and reluctance to face difficult situations, the Bible states: “Happy is everyone fearing Jehovah.”
 • ➥ Dù sợ hãi bao hàm sự lo âu hoặc rủn chí và ngần ngại đương đầu với tình trạng khó khăn, nhưng Kinh Thánh nói: “Phước cho người nào kính-sợ Đức Giê-hô-va”.
 • The emblem placed over entrances shows three gold coins of ancient design with central holes shaped to imply the Arabic numerals 1-0-1.
 • ➥ Huy hiệu được đặt trên lối vào thể hiện ba đồng xu vàng với thiết kế cô đại với lỗ ở giữa với ngụ ý về số 1-0-1.
 • Some of the themes and scenery imply drug addiction, like the hazy affects, the forest filled with mushrooms and hallucinations of spiders and snakes.
 • ➥ Một vài cảnh và phông nền xuất hiện do tác dụng của ma tuý, cánh rừng đầy nấm và ảo giác về nhện và rắn.
 • The White House said its advice to US nationals to stay 50 miles from Fukushima did not imply a lack of confidence in the Japanese warnings .
 • ➥ Tòa Bạch Ốc cho biết khuyến cáo kiều dân Mỹ nên tránh xa Fukushima 50 dặm mà họ đưa ra không hàm ý thiếu tin tưởng vào những cảnh báo của Nhật .
 • Mangold said, "as her name would imply, she's kind of snakelike," and that Viper views Logan "like a great hunter might view hunting a lion in his quarry."
 • ➥ Mangold nói rằng "Tên của Viper đã mang sẵn hàm ý cô ta như một loài rắn độc và chính vì thế mà Viper coi Logan như "một thợ săn kinh nghiệm có thể bắn chết con hổ ngay trong hang của mình".
 • One is the compounding of the two-part composition "09-15-00" (the album liner notes imply that on this date the second Palestinian intifada began, although this is incorrect) into one.
 • ➥ Đầu tiên là kết hợp hai phần của "09-15-00" làm một (ghi chú bìa viết rằng đây là ngày intifada Palestine thứ hai bắt đầu, dù điều này sai).
 • Certain areas that have been, historically, woody forest, may be chosen to be restored back to historical conditions, thus Tasker’s and Bradstock’s study would imply that wooded areas should remain ungrazed by livestock such as cattle.
 • ➥ Một số khu vực đã từng có, trong lịch sử như miền rừng, rừng gỗ có thể được chọn để khôi phục lại các điều kiện sinh thái lịch sử, do đó, nghiên cứu của Tasker và Bradstock sẽ ngụ ý rằng các khu vực rừng nên vẫn được chăn nuôi bằng vật nuôi như gia súc đặc biệt là chăn nuôi bò.
 • What does that imply?
 • ➥ Sự kiện này hàm ẩn những gì?
 • Not to imply I'm cured.
 • ➥ Không có nghĩa thầy đã khỏi bệnh.
 • That would imply that she has to lose weight.
 • ➥ Thế này là mình có ý bảo cô ấy phải giảm cân rồi.
 • This would imply approximately 175–220 million German speakers worldwide.
 • ➥ Như vậy, tổng cộng có chừng 175-220 triệu người nói tiếng Đức toàn cầu.
 • (James 4:8) Of course, mildness does not imply weakness.
 • ➥ (Gia-cơ 4:8) Dĩ nhiên, mềm mại không có nghĩa là yếu đuối.
 • This would imply a very high rate of population growth .
 • ➥ Điều này sẽ bao hàm một tỷ lệ sự tăng trưởng dân số rất cao .
 • Inscriptions imply the site is closely related to Wat Phou Champasak.
 • ➥ Chữ viết ngụ ý địa danh này có liên quan chặt chẽ đến chùa Wat Phou Champasak.
 • In that your predictions imply a desire to destroy our family.
 • ➥ Rằng những thái độ của ông đã để lộ ra cái ước muốn hủy diệt gia đình chúng ta.

Các mẫu câu có thể bạn quan tâm

Từ vựng tiếng Anh THPT