Đặt câu với từ “fold“

Bạn cần đặt câu với từ fold nhưng băn khoăn chưa biết đặt như nào cho đúng và hay. Dưới đây là các mẫu câu song ngữ Anh - Việt chọn lọc hay nhất có từ “fold” trong bộ từ điển Từ Điển Anh - Việt để bạn tham khảo. Hy vọng với danh sách này các bạn sẽ tìm cho mình những câu ưng ý nhất. Nhưng trước hết chúng ta sẽ xem nghĩa của từ “fold” là gì để hiểu thêm nhé!

Đặt câu với từ fold

 • Those cats will fold under pressure.
 • ➥ Bọn mèo cái này rồi sẽ xuống lỗ thôi mà.
 • Come into the fold of God.
 • ➥ Gia nhập đàn chiên của Thượng Đế.
 • Theoretically, he can fold time as well.
 • ➥ Theo lí thuyết, anh ta có thể gấp khúc cả thời gian.
 • Cut out, fold in half, and save
 • ➥ Cắt ra, gấp và giữ lại
 • From the ninety and nine in the fold.
 • ➥ Từ chín mươi chín con trong bầy.
 • Some, after making mistakes, stray from the fold.
 • ➥ Một số người sau khi làm điều lầm lỗi thì rời xa đàn chiên.
 • Website layout that pushes content below the fold
 • ➥ Bố cục trang web đẩy nội dung xuống dưới màn hình đầu tiên
 • Bring the top to the indicated corner and fold
 • ➥ Đưa đỉnh tới góc đã chỉ ra và gấp
 • The fold is important because it allows interstitial suspension.
 • ➥ Việc xếp rất quan trọng vì nó làm cho không còn khe hở.
 • Then they started to fold up one by one.
 • ➥ Sau đó họ chia tay nhau mỗi người một nẻo.
 • Fold in half Crease only between the existing lines
 • ➥ Gấp đôi tờ giấy Tạo ra nếp chỉ một phần
 • You can do electronic pieces that fold and wrap.
 • ➥ Bạn có thể làm những bộ phận điện tử để bọc kín và gói lại.
 • Do you think I'd let Pang return to the fold?
 • ➥ Ông nghĩ tôi sẽ để Bàng quay về lành lặn sao?
 • There is a smale pale protruding fold at the head.
 • ➥ Có một mấu nhỏ nhô ra ở đầu.
 • Move the moving wall, have some fold-down guest beds.
 • ➥ Chỉ cần di chuyển cái tường di động, có một vài cái giường gấp cho khách.
 • In early 2014, he was diagnosed with vocal fold nodules.
 • ➥ Đầu năm 2014, Baekho được chẩn đoán bị u dây thanh đới (vocal fold nodule).
 • I need somebody to run my Fluff And Fold service.
 • ➥ Chị cần người lo dịch vụ giặt khô là hơi.
 • How many times can you fold a piece of paper?
 • ➥ Bạn có thể gập đôi một mảnh giấy bao nhiêu lần?
 • We fold it, and we transport it in a spacecraft.
 • ➥ Chúng tôi gập nó lại, và chúng tôi vận chuyển nó trong một tàu vũ trụ.
 • He never showed his card, he'd just raise or fold.
 • ➥ Hắn chưa bao giờ ngửa bài, chỉ tiến hoặc lùi.
 • Move the moving wall, have some fold- down guest beds.
 • ➥ Chỉ cần di chuyển cái tường di động, có một vài cái giường gấp cho khách.
 • * What does it mean to be brought into His fold?
 • ➥ * Được đem vào đàn chiên của Ngài có nghĩa là gì?
 • It also began to accept agricultural workers into its fold.
 • ➥ Họ cũng bắt đầu canh tác nông nghiệp ở mức độ rất sơ khai.
 • But just ask what the molecule -- how should it fold up?
 • ➥ Chỉ để trả lời một câu hỏi là -- phân tử đó gấp cuộn như thế nào?
 • In Foldit , the gamers try to predict how proteins fold themselves .
 • ➥ Ở Foldit , người chơi cố dự đoán cách prô-tê-in tự xoắn với nhau .
 • Yea, will they not come unto the true fold of God?
 • ➥ Phải, chúng sẽ chẳng đến cùng đàn chiên chân chính của Thượng Đế hay sao?
 • A lasting impression was made; many souls were gathered into the fold.
 • ➥ Môt ấn tượng lâu dài đã được tạo ra; nhiều người gia nhập đàn chiên.
 • Cardiovascular disease in a person's parents increases their risk by 3 fold.
 • ➥ Bệnh tim mạch ở cha mẹ của một người làm tăng nguy cơ của họ lên gấp 3 lần.
 • Fold the tabs along the dotted lines so the figures can stand up.
 • ➥ Xếp các vạt giấy dọc theo đường chấm chấm để tấm hình không bị đổ.
 • Now, bad weather comes in, just land, fold up the wings, drive home.
 • ➥ Giờ đây, khi thời tiết xấu dần, chỉ cần hạ, gập cánh rồi lái về nhà.
 • What two-fold commission was fulfilled before the destruction of the Jewish system?
 • ➥ Hai nhiệm vụ nào đã được hoàn tất trước khi hệ thống Do Thái bị hủy diệt?
 • Now, lots of companies fold at that point, but Tim chose to fight.
 • ➥ Khi nhiều công ty phá sản tại thời điểm đó nhưng Tim chọn con đường chiến đấu.
 • “They indulge in self-pity, they blame everybody, they become bitter and . . . fold up.”
 • ➥ Họ rút mình vào sự tủi thân, họ đổ lỗi cho mọi người, họ trở nên cay đắng và... khuất phục”.
 • Short form content yields higher viewability, therefore set pages to have only one fold.
 • ➥ Nội dung dạng ngắn tạo ra khả năng xem cao hơn, do đó đặt trang chỉ trên một màn hình.
 • He oversaw a five-fold growth in the number of students in the department.
 • ➥ Ông nhìn trước được sự gia tăng mạnh về số lượng học sinh trong tương lai.
 • When a sheep gave birth far from the fold, the caring shepherd would guard the mother during her helpless moments and then pick up the defenseless lamb and carry it to the fold.
 • ➥ Khi chiên cái sinh con xa chuồng, người chăn quan tâm trông chừng chiên mẹ vào giai đoạn bất lực, kế đó bế chiên con yếu ớt về chuồng.
 • 2 . Fold your child 's arm across the chest to hold the thermometer in place .
 • ➥ 2 . Gập cánh tay của bé lại qua ngực để giữ cố định nhiệt kế .
 • At the top of the sheet, we had little diagrams of how you fold origami.
 • ➥ Và phía trên tờ giấy, chúng tôi có một vài bảng chỉ dẫn cách gấp origami.
 • 48 If Cain shall be avenged sevenfold, truly Lamech shall be aseventy and seven fold;
 • ➥ 48 Nếu Ca In được bảy lần báo thù, thì quả thật Lê Méc sẽ được abảy mươi bảy lần báo oán;
 • Blur reunited, with Coxon back in the fold, for a series of concerts in 2009.
 • ➥ Blur tái hợp vào năm 2009, cùng với Coxon, với một chuỗi các buổi biểu diễn lớn nhỏ.
 • Their fangs glistening with venom and their thousand-fold black eyes shining dully in the gloom.
 • ➥ Răng chúng lấp lánh nọc độc và đôi mắt đen ngòm tỏa sáng lờ mờ trong màn đêm.
 • The original cats only had one fold in their ears, but due to selective breeding, breeders have increased the fold to a double or triple crease that causes the ear to lie totally flat against the head.
 • ➥ Con mèo nguyên gốc chỉ có một nếp gấp ở tai, nhưng nhờ phương pháp chọn lọc giống, người ta đã khiến chúng có đến hai hoặc ba nếp và làm tai chúng cụp hoàn toàn.
 • I retract the vesicouterine fold to expose this shiny, grapefruit-sized mass here, which is the uterus.
 • ➥ Tôi thu lại ống dẫn nước tiểu để làm lộ ra thứ sáng màu, hình trái cam ở đây, chính là tử cung.
 • The period was characterized on most continents by either new platforms or final cratonization of fold belts.
 • ➥ Kỷ này được đặc trưng trên phần lớn các lục địa hoặc là bằng các thềm lục địa mới hoặc là sự im lìm hóa cuối cùng của các dải gập nếp.
 • All have a six-fold symmetry but no two have ever been found with exactly the same shape.
 • ➥ Tất cả đều đối xứng 6 phần nhưng chưa bao giờ người ta tìm được hai tinh thể tuyết có hình dạng giống hệt nhau.
 • As watchful Christians realizing the urgency of the times, we do not just fold our arms and wait for deliverance.
 • ➥ Với tư cách là tín đồ đấng Christ cảnh giác, hiểu được tầm quan trọng của thời thế, chúng ta không thể chỉ khoanh tay và ung dung chờ được giải cứu.
 • This expression may refer to a custom of some vendors to fill a fold in the outer garment with purchased goods
 • ➥ Những lời này có lẽ nói đến việc một số người bán hàng đong đầy vào ngực áo của khách hàng theo thông lệ
 • Reportedly, pesticides carried into the home on shoes and pets’ paws can increase the pesticide content of carpet dust 400-fold.
 • ➥ Theo bản báo cáo, thuốc trừ sâu dính vào giày dép và chân của thú nuôi trong nhà có thể làm tăng lượng thuốc trừ sâu trong bụi thảm lên gấp 400 lần.
 • The shepherd solicitously guards the mother during her helpless moments and picks up the lamb and carries it to the fold.
 • ➥ Người chăn quan tâm canh giữ chiên mẹ suốt giai đoạn yếu đuối này của nó, rồi bế chiên con về chuồng.
 • At the tail tip are globular structures now known to be the base plate spikes and short kinked tail fibers with six-fold symmetry.
 • ➥ Ở đuôi là cấu trúc hình cầu bây giờ được biết đến là những đinh ghim cơ bản và những sợi đuôi ngắn có độ cong gấp sáu lần.
 • With this in mind , Google has gone out of its way over the years to bring as many vendor partners into the fold as possible .
 • ➥ Nhận thức được điều này , trong những năm qua Google đã " dỗ ngọt " nhiều đối tác nhà cung cấp đi vào cung đường của họ ngay khi có thể .
 • I bring them into the royal fold and this is how they repay me, by trying to steal the key to the North out from under me.
 • ➥ Ta đưa chúng tới hoàng tộc, và đây là cách chúng trả ơn ta, cố cướp mất chiếc chìa khóa tới phương Bắc ngay đằng sau ta.
 • For centuries and up until fairly recently, farmers in Israel sowed cereal seeds by hand, broadcasting the grain, which they held in a fold of their garment.
 • ➥ Từ xưa cho đến thời gian gần đây, người nông dân Israel gieo hạt bằng tay.
 • The story, graphics, music, and voice acting will greatly appeal to fans of the show, but I don't see these aspects bringing new fans into the fold."
 • ➥ Cốt truyện, đồ họa, âm nhạc và phần lồng tiếng sẽ rất hấp dẫn đối với người hâm mộ của bộ này, nhưng tôi chẳng thấy được mặt nào sẽ mang thêm người hâm mộ mới cho game."
 • If we fold it 17 times, we'll get a thickness of two to the power of 17, which is 131 centimeters, and that equals just over four feet.
 • ➥ Nếu ta gập đôi nó lại 17 lần, ta có độ dày là 2 mũ 17, bằng 131cm, chỉ hơn 4 feet.
 • Paper was founded and launched in 1984 by editors Kim Hastreiter and David Hershkovits (with Lucy Sisman and Richard Weigand) as a black and white 16-page fold-out.
 • ➥ Paper được các biên tập viên Kim Hastreiter và David Hershkovitsra (cùng Lucy Sisman và Richard Weigand) phát hành lần đầu vào năm 1984 dưới dạng một ấn bản đen trắng 16 trang.
 • And if you don't want to fold 400 scales, you can back off and just do a few things, and add plates to the back of a turtle, or toes.
 • ➥ Và nếu không muốn gấp 400 cái vảy, bạn có thể lùi lại và làm một vài thứ, và thêm những tấm mai rùa, hoặc ngón chân.
 • HLA-B51 is more frequently found from the Middle East to South Eastern Siberia, but the incidence of B51 in some studies was 3 fold higher than the normal population.
 • ➥ Tỷ lệ kháng nguyên B51 trong một số nghiên cứu trên dân cư ở khu vực từ Trung Đông đến Nam Đông Siberia cho thấy họ có B51 trong huyết thanh cao gấp 3 lần người dân ở vùng khác.
 • OK, if you put steam into coal fields or petroleum fields that have been running for decades, you can get a really substantial increase, like an eight-fold increase, in your output.
 • ➥ Chúng ta có chỉ số năng suất trong chuyện này. ok, nếu bạn đặt dòng chảy vào những mỏ than hay dầu hoả chúng chảy từ nhiều thập kỉ, bạn có sự tăng lên thật sự bền bỉ, như tăng lên gấp 8 lần, trong đầu ra.
 • And another question: If you could fold the paper over and over, as many times as you wish, say 30 times, what would you imagine the thickness of the paper would be then?
 • ➥ Và một câu hỏi khác nữa: Nếu bạn có thể gập đôi bao nhiêu lần tuỳ thích, ví dụ như 30 lần đi, bạn nghĩ tờ giấy đó sẽ dày bao nhiêu?
 • These include a DNA octahedron made from a long single strand designed to fold into the correct conformation, and a tetrahedron that can be produced from four DNA strands in one step, pictured at the top of this article.
 • ➥ Chúng bao gồm một hình 8 mặt DNA tạo từ một dải dài duy nhất gập lại thành cấu hình chính xác, và một tứ diện có thể tạo từ 4 dải DNA trong chỉ một bước, được mô tả trên hình ở đầu bài viết này.
 • You need to take the traumas and make them part of who you've come to be, and you need to fold the worst events of your life into a narrative of triumph, evincing a better self in response to things that hurt.
 • ➥ Lấy cái đau đớn kia và biến nó thành một phần con người ta, gấp khúc những sự kiện tồi tệ nhất đời thành một câu chuyện về chiến thắng, trở thành một cá thể tốt hơn khi đối mặt với những điều gây tổn thương.
 • (Luke 12:32; Revelation 20:6) But speaking of other Christians, Jesus said: “I have other sheep, which are not of this fold [of the “little flock”]; those also I must bring, and they will listen to my voice, and they will become one flock, one shepherd.”
 • ➥ Phần đông đã được lên trời và đang cai trị cùng với đấng Christ (Lu-ca 12:32; Khải-huyền 20:6).
 • Mountain- fold the corner
 • ➥ Gấp phần đỉnh vào trong góc
 • Fold the paper in four.
 • ➥ Gấp giấy làm tư.
 • Fold the top corner down
 • ➥ Gấp góc đỉnh xuống
 • Fold and unfold the corners
 • ➥ Gấp và mở gấp phần góc
 • This flank's going to fold!
 • ➥ Mặt bên này đang bị bao vây!
 • Fold, lift and tuck, okay?
 • ➥ Gập lại, nâng lên và đút vào.
 • Fold the corner down and unfold
 • ➥ Gấp phần góc xuống rồi mở gấp
 • Fold and unfold the top corner
 • ➥ Gấp và mở gấp góc đỉnh

Các mẫu câu có thể bạn quan tâm

Từ vựng tiếng Anh THPT