Đặt câu với từ “compensate“

Bạn cần đặt câu với từ compensate nhưng băn khoăn chưa biết đặt như nào cho đúng và hay. Dưới đây là các mẫu câu song ngữ Anh - Việt chọn lọc hay nhất có từ “compensate” trong bộ từ điển Từ Điển Anh - Việt để bạn tham khảo. Hy vọng với danh sách này các bạn sẽ tìm cho mình những câu ưng ý nhất. Nhưng trước hết chúng ta sẽ xem nghĩa của từ “compensate” là gì để hiểu thêm nhé!

Đặt câu với từ compensate

 • To lend suit also to compensate for loss one month wages.
 • ➥ Cho vay phù hợp cũng để bù cho mất một tháng tiền lương.
 • You don't compensate a working girl so you can cuddle after.
 • ➥ Đừng trả tiền cho một con điếm chỉ để vuốt ve mơn trớn cô ta.
 • The government promised to compensate families and help cover medical bills.
 • ➥ Chính phủ hứa sẽ bồi thường cho gia đình và giúp đỡ họ, bao gồm chi trả hóa đơn y tế.
 • Caught adjusting the telescope in 1000- dot to compensate for bullet drop.
 • ➥ Caught điều chỉnh kính thiên văn tại 1000- dot để bù đắp cho thả đạn.
 • Yeah, which means they'll lose face and compensate by increasing their ground presence.
 • ➥ Vâng, nghĩa là họ phải chịu mất thể diện và bù lại bằng cách tăng cường sự hiện diện của bộ binh.
 • Chuck pressure may need to be reduced to compensate for this added force
 • ➥ Chuck áp lực có thể cần phải được giảm để bù đắp cho lực lượng bổ sung này
 • If samarium prices don't reduce, the market will have no choice but to compensate.
 • ➥ Nếu giá samari không giảm, thị trường không còn cách nào khác là phải tự cân bằng.
 • On March 29, 2010, a settlement was reached to compensate as-yet uncertified victims.
 • ➥ Ngày 29 tháng 3 năm 2010, một khoản thanh toán khác đã được tiến hành để bồi thường cho những nạn nhân khác mà chưa được xác nhận.
 • Do you buy your children things to compensate for the lack of a second parent?
 • ➥ Bạn có mua sắm cho con để đền bù việc chúng thiếu cha/mẹ không?
 • Investments generate returns to the investor to compensate the investor for the time value of money.
 • ➥ Các khoản đầu tư tạo ra dòng tiền cho chủ đầu tư phải bồi thường cho nhà đầu tư đối với giá trị thời gian của tiền.
 • Please note that Google will not be able to compensate you for the cost of the certificate.
 • ➥ Xin lưu ý rằng Google sẽ không thể bù chi phí xin cấp chứng nhận cho bạn.
 • In order to compensate for the extra positive charge, they will release H+ ions from the root.
 • ➥ Để bù cho khoản phí tích cực thêm, họ sẽ giải phóng H+ </br> các ion từ gốc.
 • Gilliland " useless " 2. 40cm to the left of the goal to compensate a light wind that slows down.
 • ➥ Gilliland 2. 40cm " vô dụng " bên trái của mục tiêu để bù đắp một cơn gió nhẹ làm chậm lại.
 • To compensate for their low blood pressure, veins have an ingenious way of getting blood back to the heart.
 • ➥ Để bù vào việc áp huyết thấp, các tĩnh mạch đưa máu trở về tim một cách tinh vi.
 • The modifications improved the ship's stability by helping compensate for the increased topside weight of the double hangar deck.
 • ➥ Các cải biến này đã cải thiện độ ổn định của con tàu bằng cách giúp bù trừ phần trọng lượng nặng bên trên của hai hầm chứa máy bay chính.
 • The integral function of the controller tends to compensate for error by introducing another error in the positive direction.
 • ➥ Chức năng tích phân của bộ điều khiển có xu hướng bù sai số này bằng cách đưa ra một sai số khác theo hướng dương.
 • Western Digital offered to compensate customers with a free download of backup and recovery software valued at US$30.
 • ➥ Western Digital đã đề nghị đền bù cho khách hàng được tải về miễn phí phần mềm phục hồi và sao lưu trị giá 30 đô la Mỹ.
 • Some feel that they need to compensate for the absence of a parent by making life easy for their children.
 • ➥ Vì họ muốn bù đắp việc thiếu vắng cha bằng cách cho con sống thoải mái hơn.
 • Don’t we all implore that grace will compensate for our weaknesses, that mercy will triumph over justice at least in our case?
 • ➥ Chẳng phải chúng ta đều cầu xin ân điển mà sẽ bù đắp cho những yếu kém của mình, để lòng thương xót sẽ chiến thắng công lý ít nhất là trong trường hợp của chúng ta hay sao?
 • In addition, the Blancos were paid half a million dollars to compensate them for the loss of their stake in Montevideo.
 • ➥ Ngoài ra, Blancos đã được trả nửa triệu đô la để bồi thường cho họ mất cổ phần của họ ở Montevideo.
 • The Glock 17C, introduced in 1996, incorporates slots cut in the barrel and slide to compensate for muzzle rise and recoil.
 • ➥ Glock 17C được giới thiệu vào năm 1996 và đã kết hợp khe cắt trong băng đạn với khe trượt để bù cho họng súng tăng và giật lên.
 • Her bridge was rebuilt and bulges added to her hull in an attempt to compensate for the additional weight and improve stability.
 • ➥ Cầu tàu được thiết kế lại và các tấm thép được bổ sung vào thân tàu để bù trừ cho trọng lượng tăng thêm và cải thiện sự cân bằng.
 • Excess delivery (pre- plus over-delivery) for one product (specified by its part number) does not compensate for the backlog of another product.
 • ➥ Phân phối vượt mức (cộng với giao hàng quá mức) cho một sản phẩm (được chỉ định bởi số phần của nó) không bù cho tồn đọng của sản phẩm khác.
 • The remaining engines managed to compensate for about 30 seconds of flight, but the thrust section fire eventually resulted in loss of control.
 • ➥ Các động cơ còn lại được quản lý để bù lại khoảng 30 giây bay, nhưng hỏa lực của phần lực đẩy cuối cùng dẫn đến việc mất kiểm soát.
 • Consequently, smokers who switch usually compensate by smoking more cigarettes, taking deeper and more frequent puffs, or smoking more of each cigarette.
 • ➥ Thế là những người đổi loại thuốc thường hút bù bằng cách hút nhiều điếu hơn, hít hơi thuốc sâu hơn và thường hơn, hoặc hút đến hết điếu thuốc .
 • Additional revenues are paid by the Department for Work and Pensions to compensate for subsidised licences for eligible over-75-year-olds.
 • ➥ Các khoản thu nhập bổ sung được trả bởi Bộ Lao động và Lương hưu để bù cho việc miễn giấy phép trợ cấp cho những người trên 75 tuổi.
 • As such, there is the danger that their use could result in losses for which the investor would be unable to compensate.
 • ➥ Như vậy, có một mối nguy là việc sử dụng chúng có thể dẫn đến thua lỗ mà nhà đầu tư sẽ không thể bù đắp.
 • To compensate, he became a volunteer for the Leningrad Conservatory's firefighter brigade and delivered a radio broadcast to the Soviet people listen (help·info).
 • ➥ Để gỡ gạc lại, ông trở thành tình nguyện viên của đội lính cứu hỏa Leningrad và phát một chương trình phát thanh cho người dân Xô viết (nghe ở đây).
 • In addition to poaching, to compensate for the banning of trade in tiger parts, China has begun harvesting tigers by means of "tiger farming."
 • ➥ Ngoài việc săn bắn, để bù đắp cho việc cấm buôn bán các bộ phận hổ, ở Trung Quốc, Việt Nam, Lào đã bắt đầu thu hoạch hổ bằng cách nuôi hổ.
 • When an Apple product has a Retina display, each user interface widget is doubled in width and height to compensate for the smaller pixels.
 • ➥ Khi một sản phẩm của Apple có màn hình Retina, mỗi tiện ích giao diện người dùng được nhân đôi chiều rộng và chiều cao để bù cho các pixel nhỏ hơn.
 • 'A' and 'Y' guns and both sets of torpedo tubes were modified to allow them to be removed to compensate for the weight of the mines.
 • ➥ Tháp pháo "A" và "Y" cùng cả hai bộ ống phóng ngư lôi đều được cải biến để có thể tháo dỡ được, bù trừ cho trọng lượng của các quả thủy lôi.
 • However, MMOFPS games emphasize player skill more than player statistics, as no number of in-game bonuses will compensate for a player's inability to aim and think tactically.
 • ➥ Tuy vậy, các game MMOFPS lại nhấn mạnh đến kỹ năng của người chơi nhiều hơn chỉ số nhân vật của họ, vì chẳng có phần thưởng trong game nào có thể bù đắp cho một người chơi không có khả năng nhắm bắn và suy nghĩ mang tầm chiến lược.
 • Since the end of World War II, people in many of the countries previously at war have tried to compensate by offering their families an affluent life-style.
 • ➥ Kể từ sau Thế Chiến II, tại nhiều nước đã từng tham chiến, người ta tìm cách bù trừ sự mất mát bằng cách tạo cho gia đình họ một nếp sống dư giả.
 • On Moore 's chart , SOI will cause a jump in the performance road-map , and will compensate for some of the expected loss of bulk technology performance improvement in the next few years .
 • ➥ Trên biểu đồ định luật Moore , SOI tạo ra một bước nhảy trong đường hiệu suất , và sẽ bù đắp cho một vài sự thiếu hụt trong sự cải tiến hiệu suất công nghệ Bulk trong những năm tới .
 • As of 2014 however, this field is nearly depleted—earlier than expected due to increased pumping to partially compensate for the loss of imported Egyptian gas in the wake of unrest associated with the fall of the Mubarak regime in 2011.
 • ➥ Tuy nhiên đến năm 2014, mỏ khí gần như cạn kiệt – sớm hơn dự tính vì việc khai thác tăng cao để bù đắp cho phần nhập khẩu từ Ai Cập bị thiếu hụt do cuộc nổi dậy lật đổ tổng thống Mubarak năm 2011.
 • They have already been adjusted to compensate...
 • ➥ Lịch trình đã được điều chỉnh để bù đắp cho...
 • How are you going to compensate me?
 • ➥ Anh muốn bồi thường cho tôi thế nào?
 • My organization will compensate you for the expense.
 • ➥ Tổ chức của tôi sẽ chi trả các chi phí.
 • At least want to to compensate a moment.
 • ➥ At ít nhất muốn để bồi thường cho một thời điểm.
 • What can be done to compensate for it?
 • ➥ Có thể làm gì để giúp bệnh nhân bị thiếu máu?
 • Tepco to compensate Japan 's nuclear plant victims
 • ➥ Tepco phải bồi thường cho các nạn nhân nhà máy điện hạt nhân Nhật bản
 • We're trying to compensate but they've been tampered with.
 • ➥ Chúng tôi đang cố xoay xở, nhưng chúng đã bị ai đấy phá hỏng.
 • Colour correction setting helps your device compensate for colour blindness.
 • ➥ Tùy chọn cài đặt sửa màu giúp thiết bị hỗ trợ tốt hơn cho người bị mù màu.

Các mẫu câu có thể bạn quan tâm

Từ vựng tiếng Anh THPT