Đặt câu với từ “achievement“

Bạn cần đặt câu với từ achievement nhưng băn khoăn chưa biết đặt như nào cho đúng và hay. Dưới đây là các mẫu câu song ngữ Anh - Việt chọn lọc hay nhất có từ “achievement” trong bộ từ điển Từ Điển Anh - Việt để bạn tham khảo. Hy vọng với danh sách này các bạn sẽ tìm cho mình những câu ưng ý nhất. Nhưng trước hết chúng ta sẽ xem nghĩa của từ “achievement” là gì để hiểu thêm nhé!

Đặt câu với từ achievement

 • He said peace wasn't an achievement, it was a responsibility.
 • ➥ Ông ta nói hòa bình không phải là thành tích, mà là trách nhiệm.
 • But it's a representation of that achievement of becoming the mayor.
 • ➥ Nhưng nó là biểu tượng của thành tíchtrở thành thị trưởng.
 • Miss Abbott, how would you sum up, in words, this achievement?
 • ➥ Bà Abbott, bà có cảm tưởng gì về thành tựu này?
 • The following were inducted for "Lifetime Achievement in the Non-Performer Category."
 • ➥ Những nghệ sĩ sau được vinh danh cho "Thành tựu trọn đời trong hạng mục nhân vật không phải nghệ sĩ trình diễn."
 • Hiko's nickname "The Father of the Japanese Newspaper" is a result of this achievement.
 • ➥ Biệt hiệu của Hiko là "Cha của Báo Nhật Bản" là kết quả của thành tựu này.
 • In 2001 she received the Lifetime Achievement Award at the South African Music Awards.
 • ➥ Năm 2001, bà nhận được giải thưởng Thành tựu trọn đời tại Giải thưởng Âm nhạc Nam Phi.
 • It's a real achievement to put that particular ability out, or to stifle it.
 • ➥ Đó là một thành tựu thực thụ khi khám phá ra cái khả năng đặc biệt đó, hoặc là vùi lấp nó.
 • Since the Middle Ages, France has been a major contributor to scientific and technological achievement.
 • ➥ Từ thời Trung Cổ, Pháp đã là một nước có đóng góp lớn cho thành tựu khoa học và kỹ thuật.
 • He used to talk about the difference between the task and achievement senses of verbs.
 • ➥ Ông đã từng nói về sự khác biệt giữa nhiệm vụ và cảm giác đạt được thành tựu.
 • In 2009, she won the achievement award Luna de Valencia, in the Cinema Jove Festival, on Valencia.
 • ➥ Năm 2009, cô giành được giải thưởng thành tích Luna de Valencia, trong Liên hoan Phim Jove, trên Valencia.
 • He and Allison together had won the 2014 Tang Prize in Biopharmaceutical Science for the same achievement.
 • ➥ Ông và Allison cùng nhau đã giành được 2014 giải Tang thưởng khoa học sinh dược cho cùng một thành tích.
 • Do we care about the people, our family, health, or is it achievement, success, all this stuff?
 • ➥ Ta có quan tâm tới mọi người, tới gia đình, sức khỏe, hay là tới thành tích, thành công các kiểu?
 • The payment was made four years ahead of schedule, reflecting Thailand's achievement of macroeconomic and balance-of-payments stability.
 • ➥ Việc thanh toán được thực hiện bốn năm trước thời hạn, phản ánh thành tựu ổn định kinh tế vĩ mô và cán cân thanh toán của Thái Lan.
 • For this outstanding achievement he became the first recipient of the Order of the Red Star in September 1930.
 • ➥ Với thành tích này ông một lần nữa là người đầu tiên được nhận Huân chương Sao đỏ vào tháng 9 năm 1930.
 • At the Pink Grand Prix for 2005 she was given a special Career Award for Achievement as an Actress.
 • ➥ Tại giải thưởng Grand Prix Pink năm 2005 cô được trao tặng giải nghề nghiệp đặc biệt cho thành tích của nữ diễn viên chính.
 • It honored musical achievement of 2007 in which albums were released between October 1, 2006 through September 30, 2007.
 • ➥ Giải thưởng vinh danh những thành tựu âm nhạc năm 2007, trong đó có các album được phát hành từ 1 tháng 10 năm 2006 đến 30 tháng 9 năm 2007.
 • Hers was a voice of triumph and achievement, and it made for any number of stunning, time-stopping vocal performances."
 • ➥ Đó là một giọng ca của sự khải hoàn và thành tựu, và sinh ra để dành cho những màn trình diễn giọng hát gây chấn động và làm thời gian ngừng trôi."
 • In 2015 Gordon was honored by the Producers Guild of America with the Norman Lear Award for achievement in television.
 • ➥ Năm 2015, Gordon đã được vinh danh bởi Producers Guild of America với Norman Lear - Giải thưởng cho thành tích trong truyền hình.
 • In 2007, coinciding with his 100th birthday, he was honoured with the Lifetime Achievement Award at the Hong Kong Film Awards.
 • ➥ Năm 2007, nhân kỉ niệm sinh nhật lần thứ 100 của ông, ông được vinh danh với giải Thành tựu Trọn đời tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông.
 • Since the "antagonistic classes" were said to have been defeated with the achievement of socialism, these methods were no longer necessary.
 • ➥ Bởi "các tầng lớp đối kháng" được cho là đã bị đánh bại với sự thành công của chủ nghĩa xã hội, những biện pháp đó không còn cần thiết nữa.
 • It was the largest Hindu temple ever built in Indonesia, evidence of the immense wealth and cultural achievement of the kingdom.
 • ➥ Đây là ngôi đền Hindu lớn nhất từng được xây dựng tại Indonesia, bằng chứng về sự giàu có và thành tựu to lớn về văn hóa của vương quốc.
 • He feels his greatest achievement was representing ParalympicsGB at the 2008 Beijing Paralympic Games when he was just 16 years of age.
 • ➥ Anh thấy thành tích lớn nhất của anh là đại diện cho ParalympicsGB tại Thế vận hội mùa hè dành cho người khuyết tật 2008 khi anh mới 16 tuổi.
 • At the 10th Annual American Choreography Awards in 2004, Rooney was nominated for the "Outstanding Achievement in Choreography – Music Video" award for "Chocolate".
 • ➥ Tại giải American Choreography Awards 2004, Rooney nhận đề cử cho hạng mục "Thành tựu biên đạo nổi bật - Video âm nhạc" trong "Chocolate".
 • (2 Timothy 3:13) And the 20th century, which saw mankind reach great heights in scientific and industrial achievement, saw the worst calamities ever.
 • ➥ (2 Ti-mô-thê 3:13) Và thế kỷ 20 chứng kiến những thành công tột đỉnh của loài người trong lĩnh vực khoa học và công nghiệp đồng thời hứng chịu những tai họa tệ hại nhất.
 • Lee said playing Seo-young required a greater depth of emotion than any of her previous roles, which left her drained but also feeling a greater sense of achievement.
 • ➥ Lee Bo Young chia sẻ rằng Seo-young là vai diễn cần chiều sâu cảm xúc hơn bất cứ vai diễn nào trước đây của cô, khiến cô mất rất nhiều sức lực, nhưng cũng làm cô cảm thấy vô cùng tự hào.
 • For example, the medallions of the Darjah Utama Temasek and the Sijil Kemuliaan use the full achievement of arms, while the Darjah Utama Bakti Cemerlang medal displays the shield.
 • ➥ Chẳng hạn các huy chương Darjah Utama Temasek và Sijil Kemuliaan sử dụng toàn bộ thiết kế quốc huy, trong khi huy chương Darjah Utama Bakti Cemerlang thể hiện phần khiên.
 • We all know that weak implementation can easily derail achievement of intended objectives as famously summarized by PM Nguyen Xuan Phuc’s recent remarks “warm at central level, but cold at lower levels”.
 • ➥ Chúng ta đều biết rằng nếu công tác thực hiện kém thì nó sẽ dễ dàng làm suy yếu khả năng hoàn thành mục tiêu đề ra như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cảnh báo gần đây: “trên nóng dưới lạnh”.
 • Even though all parties to the protection of the Western Roman Empire had a common hatred of the Huns, it was still a remarkable achievement on Aetius' part to have drawn them into an effective military relationship. — "Attila the Hun and the Battle of Chalons", by Arther Ferrill While J. B. Bury viewed Aetius as a great military commander, and giant figure of history, he did not consider the battle itself to be particularly decisive.
 • ➥ Dù cho các phe có ra sức bảo vệ Đế chế Tây La Mã đi nữa thì tất cả bọn họ đều có cùng một mối căm thù với người Hung, nó thực sự là một thành công vượt trội của Aetius khi ông hướng họ đến mối quan hệ quân sự hữu hiệu. — "Attila the Hun and the Battle of Chalons", by Arther Ferrill Trong khi sử gia J. B. Bury xem Aetius như là viên chỉ huy quân sự vĩ đại, và là một nhân vật lịch sử phi thường, ông không cho trận chiến tự nó là một nhân tố quyết định ngoại lệ.
 • She's flaunting her achievement.
 • ➥ Cổ đang khoe khoang thành tích của cổ.
 • “The Most Important Typographic Achievement
 • ➥ “Thành quả lớn nhất của kỹ thuật in xếp chữ”
 • "The AFI Life Achievement Awards".
 • ➥ Giải Oscar danh dự ^ “The AFI Life Achievement Awards”.
 • A plaque commemorates the achievement.
 • ➥ Cái biểu đạt miêu tả cái được biểu đạt.
 • The NTSC standard represented a major technical achievement.
 • ➥ Tiêu chuẩn NTSC đại diện cho một thành tựu kỹ thuật lớn.
 • Some believe that boasting is necessary to achievement.
 • ➥ Một số người nghĩ rằng muốn thành đạt cần phải khoe khoang.
 • Not indicators of effort or intention, but real achievement.
 • ➥ Không phải sự biểu thị về nỗ lực hay ý định mà là kết quả thực sự.
 • It represented a major technical achievement at that time.
 • ➥ Nó đại diện cho một thành tựu kỹ thuật chính vào thời điểm đó.

Các mẫu câu có thể bạn quan tâm

Từ vựng tiếng Anh THPT